D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_KB_111057_3_0008.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kérdő Szűcs Ernő (1899-1985) vásárhelyi adatközlőnk 1980-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Kérdő Szűcs Ernő (1899-1985) vásárhelyi adatközlőnk 1980-ban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2010-08-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Betyártörténetek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Betyártörténetek : mondák és dalok
S z e r z ő : Szenti Tibor
M e g j e l e n é s : Budapest : Máyer, 1999
E r e d e t i   I S B N : 963-85594-8-9
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Folklorisztika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Alföld
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kérdő Szűcs Ernő (1899-1985) vásárhelyi adatközlőnk 1980-ban.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mártélyi (Csongrád megye) pásztor az 1970-es években
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1265x1915 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne