D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_turr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Türr István
B e s o r o l á s i   c í m : Türr István
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Türr István (1825-1908)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 28-díszsor-28
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Türr István tábornok. Iskolai tanulmányait megszakítva önként jelentkezett katonai szolgálatra (1842) és az 52. osztrák gyalogezreddel került 1846-ban Lombardiába. Milánóban érte az 1848-as forradalom, ahonnan Radetzky tábornok visszavonuló seregeivel együtt távozott. Mint hadnagy vett részt az Ausztria és Piemont közötti háborúban, de a fegyverszünet alatt, 1849. jan. 19-én átállt a piemonti hadsereghez. Századosi rangra emelték és egy magyar légió szervezésével és vezetésével bízták meg. Miután a légiót feloszlatták, Türr csapatával a badeni felkelőkhöz csatlakozott és ezredesi rangot ért el. A forradalmak bukása után, 1850 - 1853 között Svájc, Franciaország, Anglia és főképpen Piemont a tartózkodási helye, ahol Winkler Lajossal, az 1849-ben Velencében szervezett magyar légió vezetőjével együtt bekapcsolódott a mazzinista konspirációkba, melyek végül is elvezettek a sikertelen milánói felkeléshez (1853. febr. 6.). Winklerrel együtt elfogták és Tuniszba száműzték. A krími háború alatt először török, majd angol szolgálatban állt. Mind hadianyagbeszerző a román fejedelemségekben járt, de az osztrákok letartóztatták és á brassói haditörvényszék halálra ítélte (1856. febr. 23.), míg végül is angol közbelépésre szabadult ki fogságából. 1859-ben Garibaldi vadászcsapatában küzdött az osztrákok ellen és megsebesült. Az 1860. évi szicíliai expedícóban az "Ezer" részese volt és Garibaldi első hadsegédévé, majd a hadsereg főfelügyelőjévé és tábornokká nevezte ki. Vezetése alatt állt a XV. hadosztály, melyhez a nemzetközi dandár tartozott, és ide osztották be az 1860. júl. 16-án megalakított magyar légiót is. Nápoly elfoglalása után a város és a tartomány katonai parancsnoka lett. A volturnói csatában (1860. okt. 1 - 2.) a tartalék haderőt irányította, ennek részvétele döntően hozzájárult a győzelemhez. A demokratikus-köztársasági erők és a cavourista monarchista párt közötti küzdelemben az utóbbiak mellett foglalt állást. Az olasz királyi hadsereg altábornagya lett. III. Napóleon francia császárral rokoni kapcsolatba került, bizalmasává vált a monarchista Európa vezető köreinek. A turini kormány megbízottjaként komoly szerephez jutott az itáliai magyar légió átszervezése során mint a légió főfelügyelője és hozzájárult a garibaldista elemek kirostálásához, valamint e katonai alakulat alkalmassá tételéhez a brigantaggio elleni küzdelemre (1861 - 62). Az 1886-os háború idején diplomáciai missziókat teljesített és katonai szervezésre kapott megbízást Szerbiában, de ennek realizálása a közbejött fegyverszünetek miatt elmaradt. Az 186-es osztrák-magyar kiegyezés után felajánlotta szolgálatait Budapesten és Bécsben egyaránt. Franciaország, Olaszország és Ausztria-Magyarország poroszellenes szövetségének tervén munkálkodott (1868 - 69). A poroszfrancia háború és III. Napóleon bukása után viszont a Monarchia, Németország és Olaszország hármas szövetségének lett a szószólója. Széles körű nemzetközi és hazai kapcsolatait merész vállalkozások szolgálatába állította. Jól ismert neve azonban sorra olyan nagy vállalkozásokat fémjelzett, amelyek hamarosan csődbe jutottak (a Panama-csatorna építésének előkészítő munkálatai Lesseps Ferdinánddal az 1870-es években, a Korinthoszi-csatorna építésének megkezdése a 1880-as években), és a terveket mások valósították meg. Számtalan tervet vetett fel Magyarország csatornahálózatának bővítésére, melyekből végül is a Ferenc-csatornahálózat valósult meg (az 1870-es években). Szerepet vállalt a szabadkőműves mozgalomban is. Szót emelt a népoktatás fejlesztéséért (Corvinatársulat alapítása, 1870). Írásai néhány kisebb röpiratától eltekintve (A marsalaí ezer. Válasz Bertani "Bosszú a síron túl" című művére, Pest, 1870; Krivácsy József ezredessel szemben kiadott vitairata olasz nyelven, Milano, 1864) hírlapi cikkekre, visszaemlékezésekre (Magyar Hírlap, 1903. okt. 4. - dec. 20.), vállalkozásaival kapcsolatos terveire szorítkoznak és nagy számban találhatók a legkülönbözőbb európai és hazai újságok hasábjain. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zalka Máté (Frankl Béla)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn