D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : maps-13.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az öt fővallás körülbelüli elhelyezkedése a mai országban
B e s o r o l á s i   c í m : Az öt fővallás körülbelüli elhelyezkedése a mai országban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Római katolikus egyházmegyék
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Református egyházkerületek
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Evangélikus egyházkerületek
M i n ő s í t ő : részcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1944
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország kistérképei : az 1944 évi Földrajzi zsebkönyv melléklete
M e g j e l e n é s : [S.l.] : M. kir. Honvéd Térképészeti Intézet, [1944]
T e c h n i k a : színes rajz
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyházak, egyházpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vallástörténeti térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallásföldrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházkerület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1941
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magyarországon több keresztény felekezetnek vannak hivői. A hívők lélekszámát tekintve, ezek közül öt jelentős vallás van elterjedve hazánkban. Ezek: 1. a római katolikus, 2. a görög katolikus, 3. a görög keleti, 4. a református (kálvinista) 5. az evangélikus (ágostai hitvallású). Az unitárius vallásnak is számos híve van. A lélekszámot tekintve a római katolikusok vannak túlsúlyban. A görög katolikus, valamint a görög keleti rítus a rutén és román, illetve szerb bevándorlással került hazánkba. A reformátusság kb. 1520-tól kezdve hódított teret, különösen a Tiszántúlon és Erdélyben. Az ágostai hitvallású evangélikus (lutheránus) vallás hívei leginkább a bevándorolt németség körében találhatók.

Az 1941. évi népszámlálás szerint a vallásfelekezeti megoszlás a következő volt:
1. római katolikus 8,073.689 (55%)   1910-ben 6,391.897   4. református  2,785.701 (19.0%) 1910-ben 2,376.085
2. görög katolikus 1,701.544 (11,6%)   "      1,435.078   5. evangélikus   729.288  (5.0%)     "      660.524
3. görög keleti      559.944           "        426.351   6. unitárius      57.909  (0.4%)     "       46.537

Hazánkban a vallások jogilag két csoportra oszlanak: ú. n. bevett vallások és törvényesen elismert vallásfelekezetek. A bevett vallások állami oltalom alatt állanak. Bevett vallás a fent felsorolt ötön kívül az unitárius hitfelekezet A törvényesen elismert vallásfelekezetek hitéletére vonatkozó szabályokat a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hagyja jóvá.

A baptisták 36.422 főt számlálnak. A zsidóság vallása, az izraelita felekezet 724.306 lelket mutat ki. 1910-ben 753.428 volt.

K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország kistérképei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nemzetiségek a mai Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2452x1436 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László