D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : maps-07.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/001700/001784/maps-07_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegységek és vizek a Kárpát-medencében
B e s o r o l á s i   c í m : Hegységek és vizek a Kárpát-medencében
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1944
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország kistérképei : az 1944 évi Földrajzi zsebkönyv melléklete
M e g j e l e n é s : [S.l.] : M. kir. Honvéd Térképészeti Intézet, [1944]
T e c h n i k a : színes rajz
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Domborzati térképek
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Hidrogeológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hegység
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : domborzat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízrajz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : térkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Közép-Európa
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kárpát-medence
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kárpátoktól az Adriáig nyúló régi országterület, a Duna középső nagy medencéje Európának természettől legszebben kialakított, példaszerű földrajzi egysége, amely az egykori országhatár nélkül is kerek egész. A medencét északról, keletről és délkeletről, Dévénytől Orsováig, a Kárpátok másfélezer kilométer hosszú íve zárja be, nyugaton az Alpok nyúlnak bele, délnyugat felől a tengerpart hegységei őrzik, délen pedig nagy folyók határolják.

A Kárpátok lánca a földtani harmadkorban gyűrődött fel, közrefogva a régebbi származású, ú. n. Tisia-tömböt, amely a mélybe süllyedt A kialakult medencét tenger öntötte el és csak akkor apadt ki, amikor az ősi tömb ismét emelkedett. Azóta az ide tartó folyók és a szelek lassankint földtanilag fiatal képződményekkel, termékeny televény földdel töltötték fel a medencét.

Nemcsak domborzata szerint, hanem vízrajzilag is tökéletes egység a Kárpát-medence. Európa második legnagyobb folyama, a Duna folyik keresztül rajta, ez a Nyugatot a Kelettel összekötő, természetes szállítóvonal. A medence folyói csaknem valamennyien a Duna középső folyása felé tartanak, köztük a legmagyarabb folyó, a Tisza is. A Kárpátok medencéjében helyezkedik el Közép-Európa legnagyobb tava, a 600 km2-es Balaton.

A régi országterületnek legmagasabb hegye a Ferenc József-csúcs (szlov. Gerlachovka, 2663 m), a Magas Tátrában. A trianoni országban a Mátra Kékes (1015 m) csúcsa volt a legkiemelkedőbb. Ezt meghaladta a visszatért felvidéki sávban a Pozsálló (Ökörhegy, 1286 m), majd Kárpátalján a Hóvár (ruténul Hoverla, 2058 m). A mai ország legmagasabb hegye a Horthy-csúcs (2305 m), a Radnai havasokban.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország kistérképei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zentai László: A Kárpát-medence domborzata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2440x1440 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László