D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 020.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/017200/017293/020_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szétlőtt orosz harckocsi, 30 tonnás
B e s o r o l á s i   c í m : Szétlőtt orosz harckocsi, 30 tonnás
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1919-2006
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Tiszakécske
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2010-06-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-07-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy Pál visszaemlékezései
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy Pál visszaemlékezései
S z e r z ő : Nagy Pál
M e g j e l e n é s : Tiszakécske : Arany János Műv. Kp. és Városi Kvt., 2008
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : emlékirat
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : páncélozott harci jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : páncélozott harci jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : második világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szétlőtt orosz harckocsi, 30 tonnás
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Pál visszaemlékezései
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lublóvári főhadnagy a 72 tonnás kilőtt orosz harckocsi előtt, 1941
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 740x473 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella