D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_klap45e_sopron_017_a_wm.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sopron
B e s o r o l á s i   c í m : Sopron
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tómalom
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Teichmühle. Strand-Pensio
M i n ő s í t ő : részcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zsabokorszky
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-03-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Kisnyomtatványtár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : Klap.45e Sopron/17
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Sopron : Tómalom; Teichmühle. Strand-Pensio
S z e r z ő : Zsabokorszky
M e g j e l e n é s : Pécs : Zsabokorszky, [ca 1940]
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 90x140 mm
T e c h n i k a : Fekete-fehér
L e l ő h e l y : OSZK Kisnyomtatványtár
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Kisnyomtatványtár
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képes levelezőlap
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sopron
G e o N a m e s I d : 3045190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1940
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sopron : Tómalom; Teichmühle. Strand-Pensio
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1772x1181 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Tömörítés mértéke nem ismert.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi