D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Bakonyszentkiraly_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bakonyszentkirály címere
B e s o r o l á s i   c í m : Bakonyszentkirály címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-19
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : embléma
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Veszprém megye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bakonyszentkirály
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A község címerén álló, csücskös talpú tárcsapajzs, vörös mezejében ezüstpajzslás. Az ezüstmezőben lebegő helyzetű, állított zöld tölgyfalevél, melyet két oldalról egy-egy szarvasagancs kísér. A vörös mezőben zöld hármashalom, középsőjén nyugvó aranytrónján ülő Szent István király ezüsttel. Jobbjában aranyjogart, baljában arany országalmát tart. Arany Szent Koronával ékített fejét aranyglória övezi. Szent István alakját jobbról ívesen szélesedő szárú arany latin kereszt, balról nyolcágú arany csillag kíséri. A címerpajzs alatt lebegő hármas tagolású fecskefarok végződésű íves arany szalagon feketével BAKONYSZENTKIRÁLY felirat, mely előtt és után egy-egy díszpont található. A község címere beszélő címer, más néven névcímer. A hegy és Szent István együttes ábrázolása eredményezi a község nevének képi megfogalmazását. A lakosságot jellemző katolikus és református vallás jelképezésére szolgál a kereszt és a nyolcágú csillag. A település természeti adottságait szimbolizálják a Bakonyt megjelenítő halmok, a nagyvad-állományra utaló agancsok és az itt őshonos tölgy. A címertani mázak - fémek és színek - szimbolikus jelentése: Arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség. Ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség, tökéletesség, győzelem. Vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség. Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, tudás, ellenálló-képesség. Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bakonyszentiván címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2420 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn