D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Magyarkeresztur_kozseghaza_mellette_faluszov.jpg
C Í M 
F ő c í m : A községháza mellett (balra) a faluszövetkezet - Magyarkeresztúr
B e s o r o l á s i   c í m : Községháza mellett (balra) a faluszövetkezet - Magyarkeresztúr
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Sóhivatal
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2006-06-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Agrárium, vidékfejlesztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : helyi önkormányzat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értékesítési szövetkezet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falu
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarkeresztúr
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magyarkeresztúron érdekesen alakult a termelőszövetkezet története a lakosság szociális összetételéből adódóan. Ugyan viszonylag korán megalakították az elsőt 12 családdal (1948), de a lakosság nagyobbik része még évekig ellenállt ennek a törekvésnek. 1952-ben sikerült megtörni a lakosság ellenállását és többen beléptek, de 50 másik család inkább másik szövetkezetet hozott létre, amely jellegében is más volt. A földjét mindenki maga művelte, a csoport csak ellenőrizte a termelést. Ezt a szövetkezetet középparasztok hozták létre, akik féltették nehezen megszerzett "birtokukat" a szegényparasztoktól és így próbálták kivédeni a "kolhozosítást". Az állattenyésztés megszervezésére is külön épített istállót a két szövetkezet, így két külön major is létesült. Az 1956-os forradalom itt is megrengette a szövetkezeteket, azonnal föloszlottak. 1957-ben kisebb csoportok alakultak újra, amelyeket aztán ismét két szövetkezetbe szerveztek. 1961-ben azonban nem engedték már tovább fenntartani a megosztottságot, hanem Petőfi néven egyesítették őket.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A lövői községháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1280x960 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn