D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Tuboly_Laszlo_alairasa.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tuboly László aláírása
B e s o r o l á s i   c í m : Tuboly László aláírása
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Tuboly
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1756-1828
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Farkasven
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-01-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-06-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézjegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tuboly László (1756-1828)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1799
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tuboly László (1756-1828) aláírása
1799. február 28.
Zala Megyei Levéltár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tubolyszeghi Tuboly László (Szentliszló, Pusztamagyaród, Zala vármegye, 1756. április 10. - Nagylengyel, Zala vármegye, 1828. május 21.) Zala megyei jogász, főszolgabíró, táblabíró, költő, szabadkőműves, nyelvújító, földbirtokos
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tuboly_L%C3%A1szl%C3%B3_(k%C3%B6lt%C5%91))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lorsy Izidor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 730x367 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer