D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fff5517.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bécsi Theresianum Mária Terézia korában
B e s o r o l á s i   c í m : Bécsi Theresianum Mária Terézia korában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Szabolcsi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2007-11-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Széchényi Ferencz
S O R O Z A T 
C í m : Magyar történeti életrajzok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Széchényi Ferencz : 1754-1820
S z e r z ő : Fraknói Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, [2003]
S o r o z a t : Magyar történeti életrajzok
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nevelőintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolaépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Theresianum (Bécs)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bécsi Theresianum Mária Terézia korában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A bécsi Theresianum XVIII. századi képe Kisch Vilmos "Die alten Strassen und Plätze von Wiens Vorstädten" (Bécs, 1895.) czímű munkája II. kötetében jelent meg."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/05400/05481/html/01.htm#footnote-117)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Széchényi Ferencz 1754 április 29-ikén Széplakon született. Középiskolai tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte.
Szellemi fejlődésére döntő befolyást gyakorolt az a körülmény, hogy Bécsbe, a Mária Terézia által alapított és róla elnevezett, mai napig virágzó intézetbe jutott.
Az intézet vezetését a jezsuitákra bizta, kiknek e czélból a Lipót császár által Bécs külvárosában épített Favorita nevezetű palotát engedte át.
Az 1746 őszén megnyílt Collegium Theresianum huszonnégy ifjút fogadott be, kiknek névsorában két magyarral, Niczky Józseffel és gróf Perényi Andrással találkozunk.
Az intézet akképen szerveztetett, hogy abba katholikus nemesek fiai, évi száz arany díj fizetése mellett vétessenek föl; a grammatikai, humanista és bölcsészeti (gymnasialis) osztályokból a három éves jogtudományi tanfolyamra menjenek át, a melynek végeztével még egy éven át a diplomacziai pálya vagy az állami közigazgatás szolgálatára készíttessenek elő. A szabályok különös súlyt fektettek arra, hogy a növendékek a művelt európai nyelveket elsajátítsák, a lovaglásban, vívásban és tánczban ügyességre tegyenek szert.
Később a királynő szegényebb családok sarjait is kivánván részesíteni az intézet kedvezéseiben, néhány elpusztúlt egyház (köztük a báttaszéki apátság) javait adományozta a Tereziánumnak.
"
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Theresianum_(B%C3%A9cs))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Richter Aurél: Mária Terézia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 621x426 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna