D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : simon_andras.jpg
C Í M 
F ő c í m : Integrált könyvtári rendszerek tranzakciós rekordjainak vizsgálata, a könyvtári állomány digitalizálásának tervezésekor
B e s o r o l á s i   c í m : Integrált könyvtári rendszerek tranzakciós rekordjainak vizsgálata, a könyvtári állomány digitalizálásának tervezésekor
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Simon András
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Felhasználói szoftverek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtári rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázisrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoftver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkafolyamat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Integrált könyvtári rendszerek tranzakciós rekordjainak vizsgálata, a könyvtári állomány digitalizálásának tervezésekor
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Integrált könyvtári rendszerek tranzakciós rekordjainak vizsgálata, a könyvtári állomány digitalizálásának tervezésekor Simon András Monguz Kft - ügyfélmenedzser, ELTE ITDI, Könyvtár- és Információtudományi Intézet PhD hallgató. Hosszútávú megőrzés Nagyobb időtartamot érint, mint amennyire a hatóságok a dokumentumok megőrzését és rendelkezésre bocsátását előírják Idővel mindig alapvető változások következnek be, így a keletkező digitális tartalmak nagy mértékben megváltoznak, és kézenfekvően már nem használhatók fel Bizonyos dokumentumokban a tárolt információ egyedi, pótolhatatlan, a sérülés, adatvesztés bármilyen formája megengedhetetlen. Az adatsorok (dokumentált) hitelessége, sértetlensége, integritása és eredetisége informatikai eszközökkel biztosítandó Digitalizált tartalmak őrzése A költségek növekedése meghaladja az inflációt, a kereslet tartósan felülmúlja a kínálatot, főként az adathordozók és IT munkaerő tekintetében A digitális dokumentum őrzése és szolgáltatása nincs ingyen A digitális dokumentum nagyon sérülékeny Attól még hogy valamiből sok van, eltűnhet A hosszútávú megőrzés nagyon költséges, ezt a kiadást minden digitalizálási projekt költségvetésébe be kell tervezni Digitalizált tartalmak őrzése Jó lenne minden analóg dokumentumot digitalizálni, de nem biztos, hogy lehet, és jó kérdés, hogy elengedhetetlenül szükséges-e? Különbséget kell tenni a használati és megőrzési célú digitalizáció között A digitális adatvagyon állandóan növekszik A digitálisan keletkezett, illetve az eredeti - analóg - formájában nem megőrizhető állomány őrzése önmagában is jelentős terhet ró a közgyűjteményekre Válogatási kényszer az intézményben Lesz-e mód - szerzői jogi és személyiségi jogi -korlátozás nélkül szolgáltatni Analóg példány fizikai állapota Dokumentum iránt megnyilvánuló érdeklődés - önbeteljesítő jóslat A kölcsönzött könyvek életkora - igaz-e, hogy az újabb könyvek a könyvtárakban a legkeresettebbek? Rekordok az integrált könyvtári rendszerben Katalógus - bibliográfiai, példány, besorolási, média Gyarapítás - rendelési csomagok, tételek, pénzügyi tranzakciók Kölcsönzés - Olvasók és kölcsönzési műveletek OPAC - keresések és találatok Adatbázis tranzakciók rekordjai Tranzakciós rekord Az alkalmazás állítja elő működés közben Tartósan őrzik A különféle integrált rendszerek más jellegű rekordokat hoznak létre Az adatbázis működésére vonatkoznak, keresés, módosítás, létrehozás, törlés, kölcsönzés, előjegyzés stb. A kölcsönzési tranzakciós rekordok által tárolt információk: Könyv (bibliográfiai és példány rekord) azonosítására alkalmas információk Olvasó azonosítására alkalmas információk Könyvtáros azonosítására alkalmas információk Tranzakció dátuma Kölcsönzés lejárati dátuma Visszahozatali dátum Hosszabbítás dátuma Tranzakció fizikai helye A vizsgálat A Monguz Kft ügyfelei, Huntéka és Corvina felhasználók Számomra az adatbázisuk kézenfekvően elérhető volt, (ezért a szakkönyvtárak közé sorolható múzeumi segédkönyvtárak, illetve a kisebb könyvtárak alul reprezentáltak). Legalább 2017 óta üzemszerűen kölcsönözzön a mi integrált rendszerünkkel (lejárt kölcsönzési tranzakciós rekordokat nem konvertálunk). A vizsgálati eredmények elemzése 2020 elejével lezárult (a Covid-korlátozások óriási hatással jártak, ezek elemzése külön előadás és további kutatások feladata). A kiadás éve a bibliográfia rekordban legyen jelen, és aritmetikai műveletek számára hozzáférhető Hosszabbításokat és a kölcsönzési időtartamot (a kölcsönzési politika különbségei miatt) nem vettem figyelembe Vizsgált könyvtári adatbázisok Felsőoktatási könyvtár: 26 Megyei könyvtár: 14 Egyházi könyvtár: 6 Szakkönyvtár: 24 Iskolai könyvtár: 36 Városi könyvtár: 59 Vizsgált kölcsönzési tranzakciók száma Felsőoktatási könyvtár: 2 512 977 Iskolai könyvtár: 457 239 Szakkönyvtár: 862 306 Egyházi könyvtár: 415 809 Megyei könyvtár: 6 493 908 Városi könyvtár: 5 623 073 Kölcsönözhető példányok száma intézménytípusok szerinti csoportosításban Egyházi könyvtár Felsőoktatási könyvtár Iskolai könyvtár Megyei könyvtár Szakkönyvtár Városi könyvtár Kölcsönzött könyvek átlagos kora Egyházi könyvtár Felsőoktatási könyvtár Iskolai könyvtár Megyei könyvtár Szakkönyvtár Városi könyvtár Nem okozott észrevehető különbséget Ország Nemzetiség Országon belül földrajzi elhelyezkedés A kölcsönözhető állomány átlagos kora Könyvtár mérete Használt integrált rendszer (Huntéka vagy Corvina) További lehetőségek Médiatartalmak használata, a mérés nehézségei A weboldalhoz intézett kérések számolása, az ugyanarról az IP címről érkező kérések lehetséges szűrésével Sikeres kérések számolása valamilyen visszacsatoló kód segítségével Weboldal logfile elemzése Oldalak megnyitásának figyelése az oldalhoz illesztett szkript segítségével Zavaró tényezők, (robotok, crawlerek, közös keresők kiszolgálása céljából végzett tömeges letöltések) kiszűrése
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kajári Katalin - Ficzere Éva: Integrált könyvtári rendszerek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 15
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna