D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : meszaros_tamas_oszk_digi_strat.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája
B e s o r o l á s i   c í m : Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mészáros
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-15
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Mészáros Tamás
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
A l t é m a k ö r : Közüzemi szolgáltatások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : könyvtári feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvtári dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentumgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája Mészáros Tamás 2022. Előadás tartalma: Digitalizálandó dokumentumok Stratégiai háttér (szabályozási háttér, finanszírozás) Szakmai működési környezet, IT környezet Emberi erőforrás Sikertényezők Digitalizálandó dokumentumok könyv régi nyomtatvány periodika plakát fotó kézirat videokazetta hanglemez mikrofilm térkép kisnyomtatvány Dokumentumtípusok szerinti megoszlás Digitalizálandó dokumentumok Dokumentumtípusok szerinti megoszlás II. Előállított digitális objektumok Szabályozási háttér (nemzeti könyvtár feladatai a digitalizálás kapcsán) 30/2014 EMMI 8. § (1) 1. a hozzáférhetőség széles körű biztosítása és a hosszú távú megőrzés érdekében digitalizálási terv alapján digitalizálja a gyűjteményében lévő könyvtári dokumentumokat, 8. § (1) 4. koordinálja a könyvtári dokumentumok digitalizálását, működteti a könyvtárak által megküldött elektronikus (digitalizált) dokumentumok nyilvántartását, gondoskodik a dokumentumok hosszú távú archiválásáról, a dokumentumokat a megküldő könyvtár által meghatározott korlátozások figyelembevételével szolgáltatja, 9.§ (2) 6. elektronikus könyvtári dokumentumot készít (digitalizál), amelynek elektronikus másolatát - a használatára vonatkozó korlátozások meghatározásával -, továbbá az azonosításához szükséges metaadatokat nyilvántartás, archiválás céljából megküldi a nemzeti könyvtárnak, Nemzeti könyvtár feladatai a digitalizálás kapcsán Az Országos Széchényi Könyvtár számára a digitalizálás kettős feladatot jelent. Megőrzést és szolgáltatást. Fontos megjegyezni: A nemzeti könyvtár gyűjteménye a kulturális örökség része; dokumentumai muzeális védelem alatt állnak; köteles épségben megőrizni, szakszerű kezelésükről, megóvásukról gondoskodni; a társadalmi igények kiszolgálása érdekében biztosítani kell a hozzáférést a tartalmakhoz. Digitalizálási szempontok, célok: Kétféle digitalizálást valósítunk meg az OSZK-ban: Tömeges, üzemszerű digitalizálás; műtárgydigitalizálás (nagyobb állományvédelmi körültekintést igénylő dokumentumok) állományvédelmi és szolgáltatási szempontok együttes figyelembe vétele; mind minőségi, mind mennyiségi értelemben növekedés; a felhasználók szélesebb körének elérése; digitális objektumok közzétételének folyamatos biztosítása. Stratégiai háttér Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2021-2030 Közgyűjtemény Digitalizációs Stratégia 2017-2025 Finanszírozás A bevételi források minimum 80%-a finanszírozási bevétel. Ezen felül az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások. Az új projektötletek megvalósítása: 2016. november és 2020. december között lezajlott OKP projekt, ahol a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel közösen az OSZK informatikai infrastruktúrájának megújítása volt a cél. Fizetős szolgáltatások (önköltség alapú) Együttműködési megállapodások. Finanszírozás Emberi erőforrás: Létszám: 26 fő;  karbantartási költségek; licence díjak; képzések; energiaköltségek; avuló eszközök és szoftverek frissítése. Digitalizáló eszközök Digitalizáló eszközök: műtárgyvédelmi szempontok (dokumentumtípusok) termelékenységi szempontok Eszközparkba való integrálhatóság az új gépek beszerzése esetén Eszközpark karbantartása (költségek, tervezett kiesés a digitalizálási munkában) Eszközök várható élettartam (költségek tervezése) Elengedhetetlen a munkafolyamathoz szükséges szoftver és szakértelem Megoldandó feladat Szkennerek számított napi teljesítménye Mágnesszalagos mentés (LTO - Linear Tape-Open) A mágnesszalagos (streamer) egységek az adatok átmeneti vagy hosszabb idejű tárolására használatosak a számítástechnikában, segítségükkel digitális információt rögzíthetünk mágnesszalagon. A háttértárak az adatokat a kazettás magnóhoz hasonlóan szekvenciálisan tárolják. A szalagon rögzített adatokat csak a felvitel sorrendjében lehet elérni, ezért az eszközöket elsősorban archiválásra használják. Felmérés - A dokumentumok állapotának és veszélyeztetettségének felmérése és értékelése digitalizálás előtt Adatlap Digitalizálás (a gépeken és a szoftvereken túl) Képzések biztosítása a kollégák számára; digitalizálási elvek rögzítése; minőségirányítási rendszer bevezetése; az állományvédelmi feladatok beépítése a digitalizálási folyamatokba; HTM elvek meghatározása; szolgáltatások racionalizálása; projektalapú működés felállítása; digitalizálási stratégia megalkotása. Digitalizáló Osztály felépítése Osztályvezető Osztályvezető-helyettes Szkenneres csoport Adminisztrációs csoport Utómunkacsoport Fotós csoport + Digitális Megőrzési Osztály Sikertényezők, célok A nemzeti könyvtár hosszútávú célja a digitalizálás terén a teljes hungarika-kataszter digitalizálása. A 2022 – 2026-ig terjedő időszakban természetesen ennek megvalósítása nem lehetséges. Ebben az időszakban a digitalizálandó dokumentumkörből két tényező alapján válogatunk: A társadalmi igények kiszolgálása érdekében, nagy érdeklődésre számot tartó dokumentumok digitalizálása. Állományvédelmi szempontból szükséges az eredeti dokumentum forgalmazásból történő kivonása, állapotának konzerválása (megőrzésének biztosítása érdekében): Ennek érdekében digitális másolatot készítünk, amelynek a forgalmazását lehetővé tesszük. Sikertényezők Stratégiának való megfelelés Digitalizált állomány bővítése; digitális tartalmak és szolgáltatások folyamatos növelése; szakmai aggregátori szerep betöltése; minőségirányítás, felülvizsgált munkafolyamatok; magas szakmai tudással rendelkező, digitálisan képzett humán erőforrás. Felhasználói elégedettség növelése Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mészáros Tamás: Digitalizálás megújítása az Országos Széchényi Könyvtárban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna