D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : borsszem_janko_1914_0491b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Munkácsy a Pilátusok előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Munkácsy a Pilátusok előtt
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Major
U t ó n é v : Henrik
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1890-1948
V I A F I d : 98027672
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba kerülés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Borsszem Jankó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Borsszem Jankó
S z e r z ő : szerk. Ágai Adolf
M e g j e l e n é s : 47. évf. 17. sz. (1914. április 26.)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Munkácsy Mihály (1844-1900)
V I A F I d : 29801564
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Munkácsy a Pilátusok előtt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "- Ecce Pictor ! Feszítsétek meg !
1. Munkácsy Mihály, 2. Ernszt Lajos, 3. Tábori Kornél, 4. dr. Diener Ákos, 5. Vágó József, 6. Iványi-Grünwald, 7. Biró Mihály, 8. Perlroth Csaba, 9. Glatter Gyula, 10. Róna József, 11. Fényes Adolf, 12. Szinyei-Merse Pál, 13. Kisfaludi-Stróbl, 14. Faragó Géza, 15. Tihanyi Lajos, 16. Lehel Mária, 17. Lechner Ödön, 18. Réthy István, 19. Ligeti Miklós, 20. Berény Róbert, 21. Bálint Rezső, 22. Kandó László, 23. Lakatos Artur, 24. Bednár József, 25. Kövér Gyula, 26. Herrer Cézár, 27. Basch Andor, 28. Kunwald Cézár, 29. Zádor István, 30. Szécsi, 31. Hoffmann, 32. Vadász Pista, 33. Kosztolányi-Kunn, 34. Gara Arnold, 35. Major Henrik. "
(Forrás: Borsszem Jankó, 1914. április 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bér Dezső: Az Eszme Pilátus előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2015x1438 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna