D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_252188_0059.jpg
C Í M 
F ő c í m : Albrecht főherczeg tábornagy, a hadsereg főfelügyelője
B e s o r o l á s i   c í m : Albrecht főherczeg tábornagy, a hadsereg főfelügyelője
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Myrbach-Rheinfeld
U t ó n é v : Felician von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
E g y é b   n é v e l e m e k : báró
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1940
V I A F I d : 29624300
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2010-03-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-05-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A mi hadseregünk
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A mi hadseregünk
S z e r z ő : Danczer Alfons
M e g j e l e n é s : Budapest : Franklin, 1889
T e c h n i k a : nyomat
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katonai igazgatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Albert (Ausztria: főherceg) (1817-1895)
V I A F I d : 10656994
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Osztrák-Magyar Monarchia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Albrecht főherczeg tábornagy, a hadsereg főfelügyelője.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A császári és királyi hadsereg főfelügyelője kizárólag csakis Ő Felségének felelős; teendője a hadsereget kiképezése és harczszerű mozgékonysága tekintetében megszemlélni és azon nagyobb csapatgyakorlatokat, melyeknél jelen van, vezetni és keresztűlvitelökre felügyelni. Hozzá két szárnysegéd, továbbá egy vezérkari ezredes és egy százados van beosztva.

Mióta a fegyveres hatalomnak eme legmagasabb méltósága rendszeresíttetett, azt mindig Ő csász. és kir. Fensége Albrecht főherczeg tábornagy viseli, kiben a nép és a hadsereg fegyverdicsőségünk megtestesülését, a Mortarai oroszlánt, a Novarai hőst, a Custozzai győzőt tiszteli.

A hadsereg főfelügyelője általános mozgósítás esetére egyszersmind a hadsereg főparancsnokáúl van kiszemelve. Ennélfogva az ő hivatásához tartozik, hogy a magasabb tábornokok tulajdonságait már békében kiismerje és méltányolja, hogy annak idején a hadsereg- és hadtestparancsnokok kinevezésére nézve Ő Felségének javaslatokat tehessen. Ama lelkiismeretesség és magasztos felfogás, melyet Albrecht főherczeg tábornagy hadsereg-főfelügyelői hivatásának teljesítésében tanúsít, valamint történeti múltja őt a katonai erények tündöklő mintaképévé, az önzetlen hazafias odaadás fenkölt példájává, a hadi vitézség és hadvezéri nagység csodálatra méltó megszemélyesítőjévé tették. Ezenkívűl lelkületének nemes jellemvonásai, valamint a hadsereg jóléteért való folytonos gondoskodása e főherczeg képét és nevét minden katonának, a tiszttől az utolsó közlegényig annyira szívébe véste, hogy az egész hadsereg bizalomteljesen tekint fel győzelmes hadvezéréhez és a lelkes főherczeg, a hol csak hadseregünk zászlói lobognak, mindenütt az általános tisztelet és szeretet tárgyává lőn.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mi hadseregünk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Habsburg–Tescheni Albert főherceg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1047x2054 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella