D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ungvary_rudolf_foldrajziszemelyi_hungarikum3.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "földrajzi személyi" hungarikum
B e s o r o l á s i   c í m : földrajzi személyi hungarikum
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A magyar kultúrában szerepet játszó személyek születési, életrajzi és halálozási helyeinek területi szórása a világban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ungváry
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1936-
V I A F I d : 12720582
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-24
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Ungváry Rudolf
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Szótárak, fogalomtárak
A l t é m a k ö r : Egyéb szójegyzékek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hungarikum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földrajzi név
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : névtér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földrajzi névtér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : azonosítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "földrajzi személyi" hungarikum - A magyar kultúrában szerepet játszó személyek születési, életrajzi és halálozási helyeinek területi szórása a világban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ungváry Rudolf: A földrajzi személyi hungarikum. A magyar kultúrában szerepet játszó személyek születési, életrajzi és halálozási helyeinek területi szórása a világban Bevezető. A munka ismertetése A könyvtári hungarikumok fajtái területi, nyelvi, szerzői, tartalmi. magyar vagy magyar vonatkozású szerző születési hely halálozási hely földrajz tulajdonnevek (pl. Csonapuszta, Déli harctér, Losinj, Wladimir-Wolhinsk, Zala vármegye); földrajzi helymegjelölések (Kresevo-kolostor, Stübingi kastély) Ez a két adat arról tájékoztat, hogy honnan származik a szerző, és hol halt meg? MAGYAR VONATKOZÁST FEJEZNEK KI Definiálható egy új könyvtári hungarikum: FÖLDRAJZI SZEMÉLYI HUNGARIKUM A magyar kultúrában szerepet játszó személyek születési, életrajzi és halálozási helyei A PIM Digitális Bölcsészeti központjában az adatbázis földrajzi neveit dolgozzuk föl. A forrásokban szereplő szerzők születési és halálozási helyneveit azonosítani kell: meg kell állapítani, hogy a forrásban szereplő földrajzi név a valóságban milyen formában létezik, és milyen magasabb igazgatási egységhez tartozik, végül pedig be kell hasonlítani a Relexszel kezelt jelenleg épülő névtérbe, annak földrajzinév-terébe. Közel 30 000 helynév. Eloszlásuk a térben: mai magyarországi, történelmi magyarországi (határon túli), moldvai, egyéb külföldi a világ minden tájáról. A 33 %-os feldolgozásnál még csak annyi állapítható meg, hogy a túlnyomó többségük nem mai magyarországi helynév, és jelentős részük a történelmi Magyarországon kívül név Eloszlásuk az időben: az ókortól máig. Következésképp rendkívül sokféle névalak: idegen nyelvű, elavult, helytélő, hibás. A forrásokban rögzített születési és halálozási helynek megbízhatatlansága Források a PIM-ben: főleg hagyatékok (bennük pl. gyászjelentések), mellettük névjegyzékek és könyvek. JÓ: A születései és halálozási adatok területi szórása átlagosabb, ROSSZ: A helynévadatok megbízhatatlanabbak A behasonlítás sokkal nagyobb ráfordítást igényel, mint a könyvtári könyvek és időszaki kiadványok esetén. A forrásokban rögzített születési és halálozási helynek megbízhatatlansága Feldolgozottság: 33 % azaz a feldolgozandó állomány 60 %-át kellett behasonlítani. Némileg hasonlítottak egy névtéri névalakra (pl. Butschowitz = Bučovice; Bobroslawitz = Dobrosławice). Alig hasonlítottak a megtalált megfelelő névre (pl. Alt-Woidoma = Väna-Väidu; Braile Macin mocsarak=Mačini mocsarak). Az automatikus (algoritmikus) behasonlítási eszközök nehézsége A forrásnév (adatbázisnév) és a megtalálandó célnév (névtéri név) közötti különbségek nemcsak egy vagy két betű (az esetek többsége), sokszor teljesen más (másnyelvű, elavult, helytélő). Az hasonlósági vizsgálat túl sok alternatívát kínál föl. Az asszociatív szellemi ("kreatív") jobb hatásfokú - így is időigény Algoritmikusan: forrásnév teljes azonossága a célállomány kitűntett (hivatalos vagy térképészetileg elfogadott) nevével; forrásnév azonossága a célállomány névváltozatával (nem kitűntett nevével, melyről lásd, ill. lásd vagy utalás mutat a kitüntetett névhez vagy nevekhez; forrásnév nem azonos egyikkel sem. A feldolgozás műveletei A Relex Névterében kitüntetett név a hivatalos név vagy térképészetileg elfogadott név, és kapcsolódnak hozzájuk az elavult, és egyéb szinonim névalakok is. 1. Betöltés a Relexbe, 2. a betöltés során azonosnak bizonyult nevek automatikus befogadása, 3. a többi név behasonlítása a Relexben ill. külső forrásokban, 4. az így azonosított nevek minősítése, átfogó igazgatási egységeinek (adott esetben azok átfogóbb egységeinek) a megállapítása (adott esetben újként való fölvitele) stb., 5. az azonosítatlan nevek további megtárgyalása az intézeten belül, 6. a még a Relexben azonosítható nevek egyeztetése vagy újként fölvétele. Egy nehezebb példa: Az előtagról fel lehetett tételezni, hogy Braila kikötőváros a Duna-delta közelében, mert ezen a területen vannak mocsarak. A "Braila" ÉS "Brăila" ÉS "mocsár" keresőszavakkal előkerült egy forrás ("Magyar Botanikai Lapok" a 30-as évekből), és benne a szövegrész "Macintól. Isaccea-ig a Duna dobrogeai oldala elmocsarasodik". A Braila közelében fekvő Măcin (Macsin) szócikkben szerepel a "Braţul Măcin" ("Macsini-holtág") természetvédelmi terület. Feltehetően ennek mocsaras környékéről van szó, ahol Ambrus György (1923-1960) 1956 után deportált erdélyi lelkész meghalt. A feldolgozás problémái A földrajzi nevek azonosítása = mai hivatalos (ill. térképészetilag elfogadott) nevük megállapítása és összekapcsolása a forrásban szereplő névvel A könyvtári besorolási adatállományok: azonosítottak (ellenőrzötten feldolgozottak). integrálásuk a névterekbe automatikus. A többi (levéltári, múzeumi stb.) adatbázis névállományai: nagyságrendileg nagyobbak nehezen azonosíthatók integrálásuk nehezen automatizálható. Egy levéltárban például több ezer Antalpuszta található. Ezek azonosíthatóságára a jövőben új módszereket kell kitalálni. A hibák típusai Hibás nevek: Alabor völgy Talabor-völgy ráadásul a helyes alak sem fordul elő Alsómartic Alsónastic (1899 után Alsóneszte) Beregsüly Beregsurány Siebmacher Csak helytélő nevek: Balazkoje Balackoje a m. hadvetés a helytélő nevet vette át Bodollópuszta csak az 1941-es katonai felmérés térképén szerepelt, Zsip (®íp) külterülete Elavult nevek: Agoncy Ambohitralanana Benyovszky M. halálának helye Berczenczen Bencenc Bronisty Boronás Megállapíthatatlan nevek: Akhalciay Tiroyan Jákob örm. Katolikus pap születési helye, Besenyő 12, Bradford 28 A nevek területi szórás, eloszlása (becslések 33 %-os feldolgozottságnál) Születési helyek mai magyarországi: közel egy harmad határon túli: több mint egy harmad külföldi (különösen német): negyede Ez feltételezhetően a magyar kultúra integrálóképességét fejezi ki. Halálozási helyek: - mai magyarországi mellett feltűnő arányban - nyugati és amerikai, - ennél kisebb, de szintén feltűnő arányban oroszországi Ez a háborús veszteségek jele Egyelőre hiányoznak az összehasonlító vizsgálatok más nemzeti kultúrák állományaival. Hasonló munkák Király Péter-Kiséry András (a Facebokon publikálva) Demeter Tibor bibliográfiája alapján a külföldi magyar nyomdák 400 településneve (2500 névváltozata) interaktív térképen, kronologikus rétegződéssel. A Geonames neveivel egyeztetve. Szakadát István (ugyancsak a Facebookon publikálva) A Nemzeti Névtér béta változatának személynévterében szereplő születési helyek a történelmi Magyarországon. Összegzés, kitekintés A születési és halálozási helyek alapján a kulturális folyamatok történelmi hátteréről számszerű adatok nyerhetők és közérdeklődést is kiváltó vizuális megjelenítés valósítható meg. A Relex által kezelt földrajzi névtér 128453 földrajzi neve közül a települések szinte mindegyik valamilyen értelemben magyar vonatkokozásúak, máskülönben nem került volna a névtérbe. Területi eloszlásuk bizonyára szintén elemzésekre alkalmas képet nyújthat a magyar kultúra jellemző földrajzi vonásairól. Különös jelentőse lesz, ha más nemzeti kultúrák (nemzeti és tudományos könyvtáraiban tárolt) besorolási adataiban szereplő születési és halálozási helyek feldolgozásával összehasonlító adatok állnak majd rendelkezésre. A összehasonlító elemzés képet adhat az egyes nemzeti kultúrák integrálószerepéről és veszteségeiknek területi jellegéről
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ungváry Rudolf: A nemzeti földrajzi névtér kialakítása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna