D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mihalyi_szucs_forraskiadas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Forráskiadás közgyűjteményekben
B e s o r o l á s i   c í m : Forráskiadás közgyűjteményekben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szűcs
U t ó n é v : Kata Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mihály
U t ó n é v : Eszter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-23
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szűcs Kata Ágnes, Mihály Eszter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : automatizált munka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felismerés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levelezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kéziratos levél
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Forráskiadás közgyűjteményekben
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Forráskiadás közgyűjteményekben Mihály Eszter - Szűcs Kata Ágnes Közgyűjteményi feladatok kéziratos források esetén leírás, metaadatolás, gyűjteményezés archiválás, hosszútávú megőrzés kereshetővé és hozzáférhetővé tétel -> mást jelent a digitális korban honnan nevezzük publikációnak? Több szinten lehetséges: 1. szkennelt képek közzététele -> gyűjteményi rekord metaadatok kereshetőek (vö. hasonmás kiadás) 2. szkennelt képek és átiratok közzététele -> gyűjteményi rekord metaadatok + szöveg is kereshető kétrétegű pdf -> akár az online katalógus felületén (Opac) (vö. betűhű közlés) 3. TEI XML -> TEI XML metaadatok, teljes szöveg + egyéb annotációk kereshetőek, szűrhetőek -> többféle megjelenítési mód külön publikáló felületen -> számos egyéb funkció (vö. forrás- és kritikai kiadás) Miért jó a digitális szövegkiadás? rugalmas, változó, javítható nincs terjedelemhatár annotálható összeköthető egyéb tudástárakkal (pl. névtér) több formában és folyamatosan publikálható műveletek végezhetők vele (keresés, szűrés, adatvizualizáció stb.) új módszerekkel kutatható archiválásra alkalmas Új feladatok, problémák a digitalizáló műhely, a kézirattár és digitális bölcsészeti terület feladatainak összehangolása -> közös nevező a digitális bölcsészeti eszközök integrációja a közgyűjteményi infrastruktúrába (és visszafelé) gyűjteményi és digitális bölcsészeti szemlélet összeegyeztetése (pl. levelezés esetén 1 gyűjteményi rekord nem feltétlenül azonos 1 digitális objektummal (=levél) humán erőforrás biztosítása (pl. szöveg átírása) -> megoldások: univerzális és egyedi Kiss József-projekt Pilot projekt Borbás Andrea; Horváth Dániel; Mészáros Tiborné; Mihály Eszter; Szűcs Kata Ágnes; Tóth Dóra; Török Sándor Mátyás; Vétek Bence Első lépések Közös nevezők: szkennelés szabályainak kialakítása névkonvenció meghatározása (fájlok elnevezése, strukturálása) nyilvántartások, kimutatások készítése a projekt forrásairól ütemezés content management környezet kialakítása eszközök kiválasztása szerepek kiosztása workflow megtervezése Workflow, infrastruktúra Szkennelés Szöveg átírása Publikálás HELYETT: 2 szintű publikáció: kétrétegű PDF Opacon TEI XML erre fejlesztett felületen Publikáció 1.0 - Kétrétegű PDF gyorsabb feldolgozás, közzététel online katalógusfelület kezelni tudja (kapcsolt médiarekord) kereshető, szűrhető egyszerű integráció a meglévő gyűjteményi rendszerbe Eszközök integrációja Kézírás-felismertetés Csak Kiss József kézírásával TEI XML szerkesztés - publikáció 2.0 szerkesztőprogram: Oxygen framework kialakítása kiterjedt textológiai-filológiai jelölésrendszer adatgazdagítás, metaadatok részletes kitöltése külső adatbázisok bekapcsolása (névterek, bibliográfiák) legkülönfélébb keresési lehetőségek megalapozása annotációkkal text-image linking Framework + Git alapú funkciók automatizált műveletek beépítése (pl. transzformációk, azonosítókiosztás) metaadatok beemelése Huntékából metaadatok automatikus továbbítása közvetlen publikáció a szerkesztőségi rendszerből Oxygen-framework Entitások azonosítása - Együttműködés a PIM Névtérrel Problémák, feladatok hogyan jussanak el a projekt során előkerülő új adatok a PIM névtér szerkesztőihez? mi legyen azokkal a személynevekkel, amelyek nem kerülhetnek be az éles névtérbe, mert még nincs elég adat, de fontosak a projektben? mi legyen azokkal a nevekkel, amelyek csak az adott projektben bírnak jelentőséggel? mi legyen azokkal a megjegyzésekkel, amelyek csak az adott projekt szempontjából adekvátak? Huntéka fejlesztések - személynév Együttműködés a PIM Névtérrel Megoldások workflow az új adatok továbbításához új 090: Adatbázis a digitális filológiai projekteknek (összes a projektben előforduló név) új forrástípusok felvétele: analitikus forrás és lektorált internetes forrás új megjegyzés mező: projekt megjegyzés összekapcsolva a projekttel feladat: külön megjelenítő felület helynevek, testületi nevek műcímek -> bibliográfia építése Huntéka fejlesztések - személynév PIM Névtér integráció frameworkbe - DIA Névfelismerés pilot projekt A cél: a PIM-ben jelenleg elérhető és a jövőben feldolgozni tervezetthez hasonló szövegek esetében megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk a nevek felismertetését automatikus eszközökkel megtámogatni -> normatív gold standard szövegkorpuszok Források: a különféle műfajokat reprezentáló mintakorpuszt kell összeállítanunk DIA: minden műfajból (kivéve rajz és bibliográfia) ~3.000 token = össz. ~33.000 token Móricz-levelezés: ~3.000 token MEK: két műfajból ~3-3000 token = ~6.000 token Feldolgozás: sima szöveg kinyerése teljes szövegfeldolgozó eszközlánc + tulajdonnév-felismerés: emtsv Kézi annotálás: a Móricz-kutatócsoport tagjai végezték Kiértékelés: a kézi és az automatikus annotálás kimenetét összevetve: átlagos F-mérték: DIA: 46,02%, MEK: 58,89%, Móricz: 52,41% legrosszabb: dráma: 8,94%, legjobb: életrajz: 73,91% TEI XML publikáció git alapú automatizált rendszer facsimile-szöveg együttes megjelenítés text-image linking elsőként Magyarországon facettált kereső Adatvizualizációs lehetőségek I. Adatvizualizációs lehetőségek II. Adatvizualizációs lehetőségek III. Levélkeltezések. Ahol Kiss József élete során megfordult. Összegzés
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szűcs Kata Ágnes, Mihály Eszter: Automatikus kézírás-felismertetés Kiss József levelezésén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 39
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 39
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna