D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kemiai_elemek.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kémiai elemek nevének eredete
B e s o r o l á s i   c í m : Kémiai elemek nevének eredete
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Chrén
U t ó n é v : Dóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Chrén Dóra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Kémia általában
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atommag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : proton
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendszám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegyület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : periódusos rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A kémiai elemek rendszáma megmutatja az elem helyét a periódusos rendszerben, és egyenlő az adott elem atomjaiban levő protonok számával. Így egyértelműen meghatározza a kémiai elem minőségét. A rendszám a vegyjel fölött található. Az azonos protonszámú, de különböző neutronszámú atomok az izotópok. A protonszám és a neutronszám összege adja az izotóp tömegszámát. A legtöbb kémiai elem izotópok elegye, ezeket "keverékelemek"-nek nevezzük. Például a hidrogénnek három izotópja van: a könnyű-hidrogén (Prócium): 1H, a nehéz-hidrogén (Deutérium): 2H, és a radioaktív , szupernehéz-hidrogén (Trícium): 3H. Húsz olyan természetes kémiai elem létezik, amely csak egyetlen izotópból áll. Ezek az ún. "tiszta elemek" A modern kémiai jelrendszer, melyet Jöns Jakob Berzelius svéd vegyész fejlesztett ki. A vegyjel általában egy vagy két betűből áll, de az újonnan felfedezett elemeket 3 betűs ideiglenes vegyjellel jelölik. Egy betűből álló vegyjel például a K (kálium), N (nitrogén), O (oxigén), stb. Két betűből áll például a Ca (kalcium), Mn (mangán). A vegyjelet mindig nagybetűvel kezdjük, de a következő karakterek, ha vannak, mindig kisbetűk. A vegyületek többféle kémiai elem ionjaiból, atomjaiból épülnek fel. Például a konyhasó: NaCl, víz: H2O, mészkő: CaCO3, metán: CH4 . Kémiai elemek A kémiai elemek kémiailag tovább már nem bontható, egyszerű anyagok. Atommagjukban azonos számú protont tartalmaznak, tehát azonos rendszámú atomfajtákból felépülő tiszta kémiai anyagok. Jelenleg 117 különböző kémiai elemet ismerünk. Ezek közül a Földön 92 található meg a természetben. Ezek az ún.természetes kémiai elemek. A többit mesterséges úton állították elő. Ezek az ún. mesterséges kémiai elemek. Rendszám A kémiai elemek periódusos rendszere a kémiai elemek egy táblázatos megjelenítése, melyet elsőként 1869-ben az orosz kémikus Dmitrij Mengyelejev alkalmazott. Olyan táblázatot szándékozott készíteni, amely jól mutatja az elemek tulajdonságai között fellelhető visszatérő jellegzetességeket. Az idők folyamán a periódusos rendszert többször módosították és bővítették, ezen kívül Mengyelejev ideje óta számos új elemet fedeztek fel, új elméleti modelleket dolgoztak ki, melyek magyarázattal szolgálnak a kémiai sajátosságok hátterét illetően. A táblázatnak létezik az elemek viselkedésének különböző szempontjait hangsúlyozó más elrendezése is, de a leggyakrabban használt forma még ma is nagyon hasonlít Mengyelejev eredeti ábrájára. Csoportok A periódusos rendszer A csoportok száma megadja a külső elektronhélyon lévő elektronok számát. Jelölésük: I.A - VIII A - főcsoportok I.B - VIII B -mellékcsoportok I.A - alkáli fémek II.A - alkáli földfémek III.A - földfémek IV.A - széncsoportok V.A - nitrogéncsoportok VI.A - kalkogének VII.A - halogének VIII.A - nemesgázok Vegyjel A kémiai elemek Vegyületek Mengyelejev periódusos rendszere
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Papp Richárd: II. főcsoport
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x532 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna