D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hidrogen_peroxid.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hidrogén-peroxid
B e s o r o l á s i   c í m : Hidrogén-peroxid
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gurzó
U t ó n é v : Gréta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-01-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gurzó Gréta
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Általános és szervetlen kémia
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hidrogén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : peroxid
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyadék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szervetlen vegyület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sav
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oxidálószer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : kémiai tulajdonságai Könnyen bomlik a peroxid-kötés miatt Bomlása során atomos oxigén szabadul fel: H2O2 = 'O' + H2O A bomlás katalizátor hatására felgyorsul Erélyes oxidálószer Jó fehérítő és fertőtlenítő fizkai tulajdonságai: Színtelen Szagtalan Nagy sűrűségű Folyadék Maró hatású Vízben jól oldódik a molekula Képlete: H2O2 Moláris tömeg: 34g/mól Összetartó erő: Peroxidkötés Két oxigénatom közötti egy elektronpárral kialakuló instabil kapcsolat Emiatt a molekula bomlékony Előállítás Hidrogén-peroxid előállítása elektrolízissel: H2S2O8 + H2O = 2 H2SO4 + H2O2 előfordulása pudingban hajfestékben seb fertőtlenítőkben Felhasználása Ivóvíz fertőtlenítése Fehérítés Hajfestés Oxidálószer hidrogén peroxid köszönöm a figyelmet források:https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9n-peroxid
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orosz Vivien: Hidrogén-cianid
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 23
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x536 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna