D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hidrogen.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hidrogén
B e s o r o l á s i   c í m : Hidrogén
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fortuna
U t ó n é v : Fanny
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-06-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Fortuna Fanny
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Általános és szervetlen kémia
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hidrogén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemfémes elem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kovalens kötés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : víz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektrolízis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szintézis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hidrogénezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : redukálószer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A hidrogén a mindössze két elemből álló első periódusban található. Felhasználás: ammóniaszintézis hidrogénezési folyamatok hegesztés, vágás, hevítés rakéta üzemanyag fűtőanyag hidrogén magfúzió Az élelmiszeriparban E-949 kóddal, mint csomagológázt alkalmazzák. Savakból a hidrogénnél negatívabb elektródpotenciálú fémekkel fejleszthető hidrogén. A folyamat lényege, hogy a fém redukálja a hidrogéniont. Legtöbbször 1:1 arányban hígított sósavból vagy 25-30%-os kénsavból cinkkel nyerik Kémiailag tiszta hidrogént víz elektrolízise útján állíthatunk elő. Mivel a víz vezetőképessége igen csekély, a vizet megsavanyítva (H2SO4) vagy meglúgosítva (NaOH) szokták elektrolizálni, amikor a hidrogén a katódon fejlődik (e folyamatot az iparban is használják) Verne Molekulája kétatomos: H2, apoláros, igen kicsi, Vegyértékelektronok száma egy, 1s1. Elektronegativitása: EN=2,1, a nemfémek között a legkisebb. Mivel csak egy elektronnal rendelkezik és elektronhéja két elektronnal telítődik (1s2), a hidrogénatom egy elektron felvételével vagy leadásával egyaránt ionná alakulhat, így pozitív töltésű hidrogénion (proton; H+), illetve negatív töltésű hidridion (H-) képződik. Elektronhéján csak egy elektron számára van hely, ezért csak egy kovalens (szigma) kötést létesíthet. A hidrogén legfontosabb és legalapvetőbb tulajdonságai A hidrogén és annak tulajdonságai sokáig léggömbök, léghajók töltésére is használták ,balesetveszélyessége miatt kivonták és elkezdték alkalmazni a héliumot A hidrogén a legelterjedtebb elemek közé tartozik a Földön, kötött állapotban az oxigén után a második leggyakoribb elem (pl. vízben, fontos alkotóeleme minden szerves vegyületnek stb.), elemi állapotban azonban igen ritka, csak vulkáni gázokban és nyomokban (0,01 térf.%) a levegőben fordul elő. Atomszerkezete Verne is javasolta, a hidrogén elektrolitikus úton előállítható vízbontással elektrolizáló cellákban. Azonban ma még minden hidrogén előállítására használt módszer használata túlságosan drága Előállítása A hidrogén használata ~Hidrogén~ Előfordulás A hidrogén a legelterjedtebb elemek közé tartozik a Földön, kötött állapotban az oxigén után a második leggyakoribb elem (pl. vízben, fontos alkotóeleme minden szerves vegyületnek stb.), elemi állapotban azonban igen ritka, csak vulkáni gázokban és nyomokban (0,01 térf.%) a levegőben fordul elő. Előállítás: Jules Vernének, a híres tudományos-fantastikus írónak titokzatosanjó érzéke volt a jövő előrelátásához. 1874-ben a következőket írta: "Azt gondolom hogy majd egy nap a vizet használják üzemanyagként, és alkotóelemei, a hidrogén és az oxigén együtt vagy külön-külön kimeríthetetlen forrásai lesznek a melegnek és fénynek." 1., Miért hasznos a hidrogén napjainkban? 2.,A hidrogén előfordulása 3.,Hidrogén alapvető tulajdonságai? Felhasználása: Laboratóriumban főként redukálószerként alkalmazzák. Iparban a szintetikus vegyipar alapanyaga: ammóniagyártás (Haber-Bosch-féle ammóniaszintézis), szintetikus benzin (Fischer-Tropsch-féle eljárás), metil-alkohol stb. Margaringyártás illetve a szappan és növényolajipar az olajok telítéséhez, "olajkeményítéshez" használ jelentős mennyiségű hidrogént. Magas hőfokú láng előállítására (autogén hegesztése), amikor a hidrogén lángjába oxigént fúvatnak, így kb. 2500°C érhető el. Az ipar nagy mennyiségben használja fűtésre, főként a vízgáz és a világítógáz (városi gáz) alkotórészeként. A vízgáz a legjobb ipari fűtőgázok egyike. Atomenergia termelés nyersanyaga, illetve a nehézvíz (D2O) atomreaktorokban neutronlassító anyag.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabados Virág: Kémia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x573 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna