D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : gorgey_artur.jpg
C Í M 
F ő c í m : Görgey Artúr
B e s o r o l á s i   c í m : Görgey Artúr
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy-Gombai
U t ó n é v : Fanni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-09-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Nagy-Gombai Fanni
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Kémia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görgey Artúr (1818-1916)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegyész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Született: 1818 január 30. Toporc 1845 ősz, Tanára: Josef Redtenbacher. Erős tanuló, Redtenbacher a lembergi egyetem tanársegédévé akarja tenni. Egész életében a vegyészet érdekli. Szakdolgozatát, "A kókuszolaj szilárd és folyékony zsírsavai" több szaklap is közli. Felfedezi az akrilsavat és a laurinsavat. Január 5-én Görgei serege Vácra ért. Itt adta ki Görgey nevezetes kiáltványát, melyben ragaszkodik a szentesített 1848-as törvényekhez, ezek túllépését ellenzi. A kiáltvány célja az volt, hogy az ingadozó tiszteket visszaszerezze a Feldunai hadsereg számára, és ezt a célját el is érte. Vácott a kormány rendeletére Görgei serege felvette a VII. hadtest nevet. 1849. május 21-én visszafoglalta Budát Súlyos fejsérülés, Betegsége ellenére 9 nap múlva már újra a sereg élére állt. 1849. aug. 13. az oroszok előtt letette a fegyvert. Élete a bukás után 1849. szeptember 11-én Kossuth megírja vidini levelét, melyben Görgeyt árulónak nevezi. 1849-’67 között Klagenfurtban él 1867 után hazatér. "Áruló" léte miatt utálják. 1884: Klapka György és több száz honvédtiszt által aláírt memorandumban nem tekintik hazaárulónak. 1916. május 21-én, (Buda bevételének napján) halt meg Budapesten, V. kerületi Mária Valéria (ma Apáczai Csere János) utca 17. szám alatti lakásában, 98 éves korában érte a halál. Végrendeletét halála előtt 24 évvel, 1892. május 18-án írta meg. Utolsó akaratát később sem változtatta meg. Egyedüli örökösévé sógornőjét, a történetíró Görgey István feleségét, Dedinszky Arankát tette meg, annak ellenére, hogy Aubouin Adéle-tól született gyermekei még éltek. Gyermekei, Görgey Berta és Görgey Kornél a hagyatéki tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltak alapján elfogadták atyjuk végrendeletét, és még a törvényesen nekik járó kötelesrészről is lemondtak, ezért az egész hagyaték Görgey Istvánnét illette meg. Emlékezete Tiszteletére a Budai Várban bronz lovas szobrot állítottak fel 1935. május 21-én, a Bástya sétány végében, a Prímás bástyán, ifj. Vastagh György alkotását. A szobrot a második világháborúban találat érte, bronzanyagát az 1950-es években a Sztálin-szobor öntéséhez használták fel. Az eredeti szobor pontos másolatát Marton László készítette el, 1997-ben. Most a Fehérvári-bástyán látható az Országos Széchényi Könyvtár és a Dísz tér közelében. Görgei Artúr-mellszobor ifj. Szlávics László alkotása 1990 óta áll a Honvédelmi Minisztérium előcsarnokában. Miskolcon, Baján, Szombathelyen és Budapesten is utca viseli a nevét. 2012 tavaszán Prágában, a Kožná utca 8. sz. ház falán elhelyezték emléktábláját, a Prágában diákként és tanárként töltött éveinek emlékére. Készítette: Nagy-Gombai Fanni 11/b Családja: Elszegényedett nemesi família, több tagja szolgál a seregben. Iskolái: 1818-1832: Késmárk 1832-1836: Tullni katonai akadémia Görgey Artúr A téli hadjárat
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli Gusztáv: Budavár ostromának főbb szereplői
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna