D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : alkalifoldfemek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alkáliföldfémek
B e s o r o l á s i   c í m : Alkáliföldfémek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Marcell
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tóth Marcell
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : alkáliföldfém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : berillium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magnézium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalcium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stroncium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bárium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rádium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könnyűfém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : ALKÁLIFÖLDFÉMEK - szürke színűek - Op.-fp.: Általában nem túl magas (de a rácstípus is erősen befolyásolja) - Könnyűfémek, de a víznél nagyobb sűrűségűek - Megmunkálhatóságuk függ a rácstípustól. - Az áramot jól vezetik. - Erős redukálószerek. - Reakcióképességük az oszlopban lefelé haladva nő. - Halogénekkel ionos sókat képeznek. Készítette: Durni N., Fehér F., Mihályi F., Tóth M. Előfordulásuk: mivel reakcióképes elemek, a természetben csak vegyületeikben (ásványaik, sóik) fordulnak elő. Előállítás: általában sóik olvadékának elektrolízisével. Felhasználás: - a magnézium ötvözőanyagként; - a berillium ötvözőanyagként és különleges szerkezeti anyagként is felhasználásra kerül; A periódusos rendszer II/a főcsoportját alkotják. Kémiai tulajdonságok: Felhasználás 2.: - a kalciumot a vegyiparban redukálószerként és víztelenítő szerként használják; - a stroncium egyes radioaktív izotópjai a radiometriában használatosak; - a bárium vegyületeit festékgyártásnál (bárium-szulfát) és növényvédő szerként (bárium-klorid) használják; - a rádium, mint erősen radioaktív elem a gyógyászatban volt használatos (vegyületeiben) a mesterséges radioaktív elemek elterjedése előtt; - a magnézium és kalcium vegyületeinek felhasználása széleskörű. Általános tulajdonságaik: Ide tartozik: - a berillium (Be) - magnézium (Mg) - kalcium (Ca) - stroncium (Sr) - bárium (Ba) - rádium (Ra) Az alkáli földfémek jellegzetes tulajdonsága a lángfestés: - Kalcium: téglavörös; - Stroncium: bíborvörös; - Bárium: fakózöld. A külső s elektronhéjukon két elektron található, ezek leadásával érik el a stabil, zárt elektronszerkezetet, kétszeres pozitív töltésű kationokat hozva létre. Ezek az elektronok azonban már egy teljesen feltöltött s pályáról kell, hogy távozzanak, másrészt az első elektron távozása után a második leszakításához már jóval nagyobb energia kell, ezért ezek az elemek az alkálifémekhez viszonyítva már kevésbé reakcióképesek. Felhasználás, előfordulás, előállítás - szabad levegőn gyorsan oxidálódnak, ezért petróleum alatt tartják: Ba lassan eloxidálódik, ezért zárt üvegben tartják Ca, Sr felületén védő oxidréteg alakul ki - A berillium és a magnézium kivételével már hideg vízzel is reagálnak: Me + 2H2O ->Me(OH)2 + H2 A magnézium csak forró vízzel, lassan reagál. - Oxigénben elégetve: 2Me + O2 -> 2MeO (fém-oxid) - Reakció egyéb nemfémekkel: Ca + Br2 -> CaBr2 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabados Virág: A kémia története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x519 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna