D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : moldovan_drotos_ki_orzi_meg_a_helyi_webet.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ki őrzi meg a helyi webet?
B e s o r o l á s i   c í m : Ki őrzi meg a helyi webet?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Helyismereti vonatkozású internetes tartalmak archiválása webaratással
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-02
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-06-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Szabadon felhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Ki őrzi meg a helyi webet?Helyismereti vonatkozású internetes tartalmak archiválása webaratással Moldován István -Drótos LászlóE-könyvtári Szolgáltatások Osztály MKE Helyismereti Könyvtárosok SzervezeteXX. Országos Konferenciája Győr, 2018. július 25-27. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Az 1. rész témái: -A digitális tartalom fontossága -A digitális tartalom veszélyeztetettsége -A digitális tartalom eltűnése -A könyvtárak gyűjtőköre -Digitalizálás kontra digitális tartalom -Digitális megőrzési programok -Lépések az OSZK-ban -A webarchiválás kezdetei Magyarországon ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság A digitális tartalom fontossága -UNESCO charta a digitális örökség védelméről -2003. október 15. -http://www.unesco.hu/archivum -2009 -vegeig/kommunikacio -informacio/charta -digitalis -orokseg -http://portal.unesco.org/en/ev.php -URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL _SECTION=201.html -"-elismerve, hogy az információ és a kreatív kifejezésmód ilyen forrásait egyre nagyobb mértékben gyártják, terjesztik, kezelik és érik el digitális formában, új örökséget teremtve ezzel -a digitális örökséget..." ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság A digitális tartalom veszélyeztetettsége -Az örökség elvesztése elleni védelem: -3. Cikkely -Az eltűnés veszélye -"A világ digitális örökségét a végleges eltűnés veszélye fenyegeti. Ehhez hozzájárul az azt tartalmazó hardware és software gyors elavulása, bizonytalanság a forrásokkal, felelősségekkel, és a fenntartás és megőrzés módszereivel kapcsolatban, valamint a támogató jogi szabályozás hiánya." A digitális tartalom eltűnése A könyvtárak gyűjtőköre -OSZK -SZIE; 4233 online dokumentum a katalógusban -http://szakdolgozat.szerep.sze.hu -Dr Kovács Pál Könyvtár Digitális Könyvtár, Győr -http://edok.gyorikonyvtar.hu/jadox/portal/ -Digitalizált könyvek, folyóiratok, képeslapok, fotók -SZTE Contenta -http://contenta.ek.szte.hu -Diplomamunkák, szakdolgozatok, e-tananyag, egyetemi kiadványok -Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár -http://www.fejerkszr.hu/kivonat -a gyujtokori szabalyzatbol ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Digitalizálás kontra digitális tartalom -2017. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia -"A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) célja, hogy biztosított legyen a nemzeti kultúrális kincseink, a közgyűjteményi tartalmak minél szélesebb körű, akadálytalan hozzáférése a kultúrafogyasztók számára." -https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/kds -kozgyujtemenyi -digitalizalasi -strategia -OSZK digitalizálási stratégiája 2017-2025. -http://www.oszk.hu/okr -szakmai anyagok -Országos Könyvtári Digitalizálási Stratégia -Készülőben... ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Digitális megőrzési programok -USA: Digital Preservation program, 2000- -The goal of the National Digital Information Infrastructure and Preservation Program was to implement a national strategy to collect, preserve and make available significant digital content, especially information that is created in digital form only, for current and future generations. -http://digitalpreservation.gov -Németország: NESTOR -http://www.langzeitarchivierung.de ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Lépések az OSZK-ban -Dokumentumokarchiválása -Digitális könyvek -1994-99-MEK.oszk.hu -digitalizált ill. digitálisan terjesztett kiadványok -Digitális könyvek -2008-OSZKDK.oszk.hu -e-könyvek kötelespéldányai -Digitális időszaki kiadványok -2004-EPA.oszk.hu -archiválás szám (de ha lehetséges: cikk) szinten -Digitális képek -2007-DKA.oszk.hu -Új kötelespéldány jogszabály 2018 (?) ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság A webarchiválás kezdetei Magyarországon -Honlapokarchiválása -Drótos László: Mi a MIA? -Javaslat egy magyar internetarchívum létrehozására -Networkshop 2006 -http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/mia.htm -Sikertelen pályázatok -SZTE -NIIF ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság A webarchiválás kezdetei Magyarországon -A Kormány 1605/2016. (XI. 8.) határozata (az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról) -http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16172.pdf -Közel 10 milliárd Ft. -A projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és az OSZK konzorciuma valósítja meg. -5 nagy feladat, munkacsoport. -2 éves pilot projekt az üzemszerű webarchiválás feltételeinek megteremtése céljából. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság A 2. rész témái: -Az OSZK webaratás projektjének jelenlegi állása -Ismeretterjesztési tevékenység és oktatási tervek -Néhány külföldi példa a helyi vonatkozású webtartalmak archiválására -Tanácsok helyi webarchívumok létrehozásához -Hasznos címek a további tájékozódáshoz ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság OSZK webaratás projekt -2017 elején, az OKR program részeként indult két éves kísérleti projekt egy leendő magyar internet archívum megteremtése céljából. -Tematikus aratások: könyvtárak, levéltárak, múzeumok, egyetemek, kutatóintézetek, önkormányzatok (több mint 5 ezer webhely) és esemény-alapú gyűjtések: téli olimpia, országgyűlési választások. -Engedélykérések után nyilvános demó archívum: kb. 120 honlap, blog és időszaki kiadvány, teljes szövegű keresővel, metaadatokkal. -Szoftverek: Heritrix, OpenWayback, NetarchiveSuite, Web Curator Tool, WAIL, Nimbus Screen Capture, SolrWayback, SolrMIA ... -Nemzetközi kapcsolatok, IIPC (International Internet Preservation Consortium) tagság. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Ismeretterjesztés, oktatás -Ideiglenes projekt honlap hírekkel, irodalomjegyzékkel, külföldi kollégák beágyazott Twitter üzeneteivel. -MIA-L levelezőcsoport (jelenleg 28 taggal), néhány hetente "helyzetjelentések" a projekt aktuális fejleményeiről. -MIA Wiki: 586 szócikk az internetes tartalmak megőrzésével kapcsolatos fogalmakról, projektekről, szoftverekről, szolgáltatásokról, szervezetekről, rendezvényekről stb. -Kevert típusú (nagyrészt e-learning) és hagyományos továbbképzési tanfolyam a Könyvtári Intézet szervezésében. -Előadások hazai és külföldi rendezvényeken, publikációk a szaklapokban, "404" workshop az OSZK-ban... ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Archive of Čačak A 72 ezer fős közép-szerbiai Čačak város könyvtára 2009-ben -a szerb webszervereknek a .yu-ról az .rs domainre való átállása idején -összeállított egy 50 tételes listát a régió legfontosabb kulturális és helytörténeti témájú webhelyeiről. Ezeket az ingyenes, Windows alatt is működő HTTrack-kel letöltötték és a mentést negyedévente megismételték. A lista később 130-ra nőtt és 2010-ben 255 ezer fájl, összesen 13 gigabájt volt az archívum mérete (egy 2011-es adat szerint pedig már 26 gigabájt). Hozzáférés nincs, mert csak a szolgáltatók 10%-át tudták e-mailben elérni, bár azok szinte mind engedélyt adtak rá. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Web Archive Groningen -Hollandia Groningen nevű tartományának és a hasonló nevű városnak 2015 körül indult webarchívuma, melyet -más gyűjteményekkel együtt -a Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven gondoz (az üzemeltető az Archiefweb.eu) -A helytörténet, helyismeret szempontjából érdekes webhelyeket és blogokat gyűjtik (beleértve az audiovizuális tartalmakat is). -Egy év alatt kb. ezer site-ot válogattak össze és mentettek le. A weblapjukon bárki javasolhat megőrzésre érdemes URL címeket. -Válogatási szempontok: Groningen kultúrája, nyelve, földrajza, története, vagy ott működő szervezet, intézmény, cég webhelye. -Jelenleg nincsen nyilvános szolgáltatás belőle. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Local Memory Project -Az Old Dominion University "Web Science and Digital Libraries Research Group" 2017-ben nyilvánosságra hozott projektje. -Egy Chrome bővítményen keresztül a felhasználók (elsősorban) helyi vonatkozású híreket gyűjthetnek ki a Google találati listáiból, illetve a Twitterről, majd ezeknek a linkjeiből gyűjteményeket hozhatnak létre, sőt archiválhatják is a weboldalakat az Archive.is szolgáltatással, és megoszthatják őket másokkal. -A "Download collection" gombbal a saját gépünkre is elmenthetik a linkeket JSON vagy TXT formátumban (maguk a weboldalak nem menthetők el lokálisan). -A projekt adatbázisában 2018 márciusában 183 ország 3151 városának online hírforrásai voltak nyilvántartva. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Community Webs -2017 végén az Institute of Museum and Library Services és az Internet Archive támogatásával indított két éves projekt. -27 amerikai közkönyvtár több mint 35 terabájtnyi, a helyi közösségekkel kapcsolatos webes tartalmat (pl. helyi hírportálok, blogok, közösségi média anyaga) archivál az Archive-It szolgáltatás segítségével. -A projekt keretében a könyvtárosok képzést is kapnak a webarchiválással kapcsolatos ismeretekről. (A tananyagot várhatóan 2019 elején nyilvánosan is elérhetővé teszik.) ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Helyi webarchívumok létrehozása -Mit?Arégió történetével, társadalmával, kultúrájával, földrajzával stb. foglalkozó weblapok és webhelyek,helybéli intézmények honlapjai, regionális hírportálok, a helyi közélet és kultúra szereplőinek nyilvános közösségi oldalai... -Mivel?ScrapBook, HTTrack, WAIL, Webrecorder, WARCreate, WCT, NAS, Mink, Archive -It -Hogyan?Önállóan, más intézménnyel együtt, az OSZK-val együtt. -Mikor?Minél előbb, mert a digitális kultúránk nagyon tünékeny. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2019. 09. 02. Országos Széchényi Könyvtár -E-szolgáltatási Igazgatóság Hasznos címek -OKR projekt: http://www.oszk.hu/okr -projekt -Webaratás projekt: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/ -Wiki: http://mekosztaly.oszk.hu/miawiki -Demó: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/demo/ -Javaslattevő űrlap: https://goo.gl/forms/Y1qIIxcM7APPiq443 -Kapcsolati cím: mia@mek.oszk.hu KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László, Németh Márton: Kísérleti webaratás projekt az OSZK-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna