D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : markoja_szilard_ogy_konyvtar.jpg
C Í M 
F ő c í m : 150 éves az Országgyűlési Könyvtár
B e s o r o l á s i   c í m : 150 éves az Országgyűlési Könyvtár
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Markója
U t ó n é v : Szilárd
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : KSH Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-30
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-03-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : KSH Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Markója Szilárd
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Országgyűlési Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1870
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 150 éves az Országgyűlési Könyvtár Az alapítás 1868-as házszabály 215. paragrafus: "A Ház, tagjainak használatára, könyvtárt állít, melybe azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb kiadványok szereztetnek meg, melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmaznak". Az Országgyűlési Könyvtár története 1870: Létrejött a Képviselőház Könyvtára 1902 augusztusától az új Országházban 1934: megnyílt az Idegenek Olvasóterme 1952-től nyilvános könyvtár, fenntartó: Népművelési Minisztérium 1974-től jogi szakkönyvtár 1991. január 1-jétől újra a Parlament Könyvtára, DE nyilvános szakkönyvtár is Mire vittük az elmúlt 150 évben? Mérőszámok és statisztika Az Országgyűlés könyvtára, emellett országos tudományos jogi szakkönyvtár Célkitűzés: műemlék könyvtári környezetben modern szolgáltatások biztosítása 2013. könyvtár-megújítási folyamat része: az olvasóterem felújítása Visszaállítottuk az eredeti, 1902-es állapotot, Steindl koncepciója szerint. Országgyűlési Könyvtár erőssége: a gyűjtemény sokszínűsége, különgyűjteményeink Magyar Parlamenti Gyűjtemény A legteljesebb gyűjtemény az országban. Külföldi Parlamenti Gyűjtemény Egyetlen az országban. Európai Uniós Letéti Könyvtára Egyetlen az országban. Az ENSZ Letéti Könyvtára Egyetlen az országban. Muzeális gyűjtemény Érdekességek a könyvtár állományából Legrégebbi könyv: Werbőczy István 1517-ben kiadott Tripartituma (Hármaskönyv) Legkorábbi külföldi folyóirat: a Historischer Mercurius, ami 1722-ben jelent meg Zürichben. Legrégebbi időszaki kiadvány: a Magyar Hírmondó (1780), ez volt az első magyar nyelvű újság. 2010-es évek feladatai, amiken túl vagyunk Új honlap, egyszerűbb, letisztultabb, adatbázis központúbb (közös kereső) Elektronikus katalógus (a cédulakatalógus felszámolása) Elektronikus naplózás (szerzeményezés), a kézzel írt korábbi állománynapló bedigitalizálása Az online szolgáltatások bevezetése (hiány: folyóiratok, jelenleg 400 cím) Munkafolyamatok egyszerűsítése, adatbázis összevonások Saját, jól működő digitalizáló műhely + üzleti partnerek Közgyűjteményi adatbázis alapítás (Hungaricana), mely országos siker, és az első civil szakmai díjat is megkapta RFID alapú azonosítás (dokumentumok, kapuk), vonalkód kiváltása 2010-es évek feladatai, amiken nem vagyunk túl Átfogó leltár (cca. 250 mFt) Marc21 Valóságos hálózatosodás (párhuzamos munkavégzések) Országos Könyvtári Platform, de ha ez nem működik, legalább szakkönyvtári ágon-, de valami új IKR beszerzése szükséges lesz És 150 éves ünnepség sorozat: Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója (OGYK és OSZK) szervezésében (tervezett időpont: 2018. november 5/6/7) Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divald Károly: Képek az Országházból : A könyvtár nagy terme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Library of parliament, budapest
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna