D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fulop_agnes_ksh.jpg
C Í M 
F ő c í m : A 150 éves KSH Könyvtár
B e s o r o l á s i   c í m : 150 éves KSH Könyvtár
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fülöp
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-15
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-03-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Fülöp Ágnes
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : szakkönytár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jövőkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. március 21.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1867. május
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A 150 éves KSH Könyvtár Fülöp Ágnes Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár A kezdetek A KSH könyvtárát a Földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi minisztérium alapította 1867 májusában A kezdetek 1871: minisztériumi osztályból önálló hivatal 1897: nyilvános könyvtár új épület (1898) Az épület egykor A múlt, amelyre büszkék lehetünk Kiváló könyvtárnokok, tudósok, kutatók: Findura Imre Ferenczi Izsó Podmaniczky Horác Gombás Géza Dányi Dezső Andorka Rudolf Bibó István Fügedi Erik Perjés Géza Statisztikatörténeti kutatások A számítástechnika bevezetése a könyvtári folyamatokba A könyvtár bővítése elmarad (1937) Átalakítás, a kölcsönzés kiterjesztése Európai uniós pályázatok eredményeként teljes retrospektív konverzió 2010 őszén: II. kerület 2012-től: mindenki Jövőképünk A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár a hazai tudományos és kulturális élet megkerülhetetlen szereplője. Információs központ, saját kutatások és publikációk, könyvtárközi szolgáltatás, kulturális és szabadidőközpont Szakkönyvtári szolgáltatások, kutatástámogatás Digitalizálás – Néda (Népszámlálási digitális adattár), Magyarország történeti helységnévtárai, Budapest Főváros Statisztikai Hivatalának közleményei, Magyar statisztikai évkönyvek stb. Magyar társadalomtudományi hivatkozások adatbázisa (Mathias) - Demográfia, Gazdaság és Statisztika, Statisztikai Szemle, Területi Statisztika Nemzetközi Statisztikai Figyelő - gazdaság, társadalom, demográfia, statisztikai módszertan Szakkönyvtári szolgáltatások, kutatástámogatás Magyar Statisztikai és Demográfiai Bibliográfia (MSDB) című szakirodalmi bibliográfia (monografikus kiadványok, analitikus rekordok, fontosabb hírek és interjúk) Saját kiadványok - A statisztika történetei (3 kötet - Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből), Magyarország történeti helységnévtára (1773-1808), Számok és történelem, a KSH és a könyvtár történeti monográfiája MTMT-adminisztráció (2015-től a KSH részére is) Kéziratok (hagyatékok - hivatalvezetők, kiemelkedő statisztikusok, pl. Elekes Dezső, Kovács Alajos, Thirring Gusztáv és Lajos) Kiadványainkból Fejlesztési irányok Digitalizált anyagok, tudásbázisok elérhetővé tétele egy felületről – repozitórium (katalógusban, felhő?) Hozzáférés optimalizálása hordozható eszközökre Személyre szabott szolgáltatások Speciális szolgáltatások célzottabb eljuttatása a felhasználókhoz Nemzetközi láthatóság növelése Felkészülés a szemantikus web követelményeire (pl. a VIAF szerzői kódjai vagy a legfontosabb tárgyszavak egységesített formája a saját katalógusban) Megfelelő informatikai infrastruktúra - eszközök és integrált rendszer fejlesztése Szolgáltatások mindenkinek A kezdetben zárt hivatali könyvtárból nyitott intézmény lett, széles szolgáltatási palettával. Mindent a felhasználókért Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna