D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : elok_vilaga_2_127.jpg
C Í M 
F ő c í m : A folyami rák vérkeringése
B e s o r o l á s i   c í m : Folyami rák vérkeringése
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Gegenbaur
U t ó n é v : Carl
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1826-1903
V I A F I d : 40176802
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-02-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-04-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az élők világa
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az élők világa : növény- és állatország
S z e r z ő : [szerk.] Entz Géza, Mágocsy-Dietz Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1907]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keringési rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szív
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szívburok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 627. ábra. A folyami rák vérkeringése. C szív, három szívréssel; Pc szívburok (pericardium) ; Ac szem-artéria; As mell-artéria; A. ab potroh-artéria. Gegenbaur rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A központosított érrendszer példájául szolgáljon a rák vérkeringése (627. ábra).
A szív (C) a test hátoldalán külön zacskóban, az úgynevezett perikardiális üregben (Pc) foglal helyet. Belőle négy nagyobb osztóér (artéria) ered, nevezetesen a páratlan szem-artéria (Ac), a páros csáp-artéria, a páratlan potroh-artéria (A. ab) és a szintén páratlan mell-artéria (As). Ezek közül a szem-és csáp-artéria a test mellső részét látja el artériás vérrel, ellenben a potroh-artéria a test hátsó része, a mell-artéria pedig egyenesen a melltájék felé tart, s itt egy mellső és egy hátsó részre ágazik el. A most említett fő-osztóerek ezután a testben kisebb erekre oszlanak, végül faluk megszűnik és a vér szövetközti hézagokba kerül, úgy hogy minden sejt könnyen felveheti belőle a szükséges táplálóanyagokat és az élethez szükséges oxigént, azonkívül pedig átadhatja az élet folyamán keletkezett bomlástermékeket, elsősorban pedig a széndioxidot. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15300/15382/pdf/15382_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A folyami rák tápláló csöve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1478x660 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna