D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : a_kezimunka_mint_kereseti_070.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egyféle cifrázó változatos használata
B e s o r o l á s i   c í m : Egyféle cifrázó változatos használata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bőrdíszmunkák
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Katinka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-11-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-04-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A kézimunka mint kereseti forrás és hasznos szórakozás
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A kézimunka mint kereseti forrás és hasznos szórakozás
S z e r z ő : Győry Ilona
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer - Wolfner, 1912
T í p u s : kézikönyv
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Kézműipar
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Barkácsolás
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Bőr- és cipőipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bőrdíszmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézi szerszám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egyféle cifrázó változatos használata
Bőrdíszmunkák
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A bőrmunkának az ily vonalnyomáson kívül másik fontos része a cifrázás lévén, amely úgy történik, hogy például karikát, pontot, csillagot, négyszöget, szívalakot vagy bármi más mintában végződő, szegalaku vasdarabot a bőrre helyezünk; a szegre ráütünk fakalapáccsal, hogy mintás vége belenyomódjék a bőrbe. Ezek neve cifrázó.
Ha az ilyen cifrázó egyszerűen pontot, karikát, esetleg négyszögletet képez, akkor közönséges, erős, acélszögekből is csinálhatunk ilyent; levágva, vagy leráspolyozva a szöget olyan végűvé, amilyen nagyságú pontot vagy karikát akarunk. De persze, ha például csillag, rózsa, ovális vagy szívalaku cifrázót akarunk, ezt készen kell vennünk. Szerencsére ezek nem drágák és nem is kell sokat vennünk belőlük, mert például egy pontvégü, egy karika és egy sima vonalvégü cifrázóval is nagy változatosságát teremthetjük meg a mintáknak aszerint, ha ezeket együtt vagy külön, sorokban vagy csoportokban alkalmazzuk. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15300/15364/15364.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cifrázók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1150x1596 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna