D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ludovika_0037.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lovaglás
B e s o r o l á s i   c í m : Lovaglás
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-11-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2017-08-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia, 1900
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
M e g j e g y z é s : Róth András Lajostól
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ludovika Akadémia (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : katonai akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai felsőoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovaglás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lovaglás
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Lovaglás.
Czél. Megfelelő ügyesség ós elszántság megszerzése a lovaglásban. A főtiszt állása ós gyakorlata lóháton.
Azon növendékek számára, kik a lovassághoz való beosztások után törekszenek, azonkívül oktatás a fegyvereknek lóháton való használatában ; a huszárnak lovon való kiképzésére vonatkozó szabályok ismerete. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/17100/17188/17188.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Céllövő gyakorlat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1952x1267 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna