D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_jelmez_046a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar főúri viselet a XVII. század közepéről
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar főúri viselet a XVII. század közepéről
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1945
V I A F I d : 34445705
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Béláné
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-11-06
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-03-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban
S O R O Z A T 
C í m : Stampfel-féle tudományos zseb-könyvtár
S o r o z a t i   s z á m : 147-148.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban
S z e r z ő : Nemes Mihály
M e g j e l e n é s : Pozsony ; Budapest : Stampfel, [1903]
S o r o z a t : Stampfel-féle tudományos zseb-könyvtár
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar főúri viselet a XVII. század közepéről. Nemes-Nagy nyomán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A XVII. század második felében végkép eltűnik a törökös hosszú dolmány s ismét a testhez álló, czombig vagy legfeljebb térdig érő rövid dolmány és mente válnak általánossá.
A mentének kétféle változata volt ismeretes e században; nyáron a rövid fél vállra vetett mente, mely rendesen gallér nélküli, találunk azonban olyat is e korból a melyik széles gallérral van ellátva - télen járta azután a subaszerű bélelt, bokáig érő hosszú, galléros vagy a nélküli mente.
A XVII. század második felében szakit Magyarország - már divat tekintetében - az erdélyi törökös viselettel, mely a XVI. és XVII. század közepéig egész Magyarországra befolyással bírt. Úgy a dolmány, mint a mente jóval rövidebb lesz s övön alul többé-kevésbé csákós (rézsútos) vágást nyer mindkét felöltő, szemben az elül egyenes vágással ellátott hosszabb dolmány és mentével, melyek jó ideig divatba maradtak Erdélyben.
A lábbeliek között úgy a XVI. mint a XVII. században az első és főhelyet ismét a színes bőrből készült csizma foglalja el, melynek szabása, ábráink szerint csak nagyon keveset eltérő a mai szabású magyar csizmától. Használták még ezen rendesszárú csizma mellett a térden felül érő hosszúszárú csizmát, mely szekernye nevezet alatt volt ismeretes.
A hajdúk s gyalogságnál a bakancs, nőknél pedig a czipellő különféle változata járta. A XVI., sőt elvétve a XVII. században is divatja volt az imént felsorolt lábbelinemek között a törökös saroknélküli csizmának; ezen csizma fejére a hidegebb időszakokban kemény talppal és sarokkal ellátott papucsfélét húztak. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15200/15236/15236.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nemes Mihály: Erdélyi fejedelem a XVII. század elejéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 772x1018 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna