D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_jelmez_011.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hun-Szarmata fejedelem IV-V. századbeli Dél-Oroszországban lelt csészéről
B e s o r o l á s i   c í m : Hun-Szarmata fejedelem IV-V. századbeli Dél-Oroszországban lelt csészéről
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1945
V I A F I d : 34445705
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Béláné
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-11-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-03-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban
S O R O Z A T 
C í m : Stampfel-féle tudományos zseb-könyvtár
S o r o z a t i   s z á m : 147-148.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban
S z e r z ő : Nemes Mihály
M e g j e l e n é s : Pozsony ; Budapest : Stampfel, [1903]
S o r o z a t : Stampfel-féle tudományos zseb-könyvtár
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szarmaták
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 4. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 5. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Dél-Oroszország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hun-Szarmata fejedelem IV-V. századbeli Dél-Oroszországban lelt csészéről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Van azonban egy más lelet, mely még a leghívebb tükrét adja a IV.-V. századbeli előkelő hun viseletnek. Ez, a rajta lévő alak kidolgozásáról ítélve, kétség kívül persa műötvös által készített szasszanida-korbeli Dél-Oroszországban talált csésze, melynek domborműve egy előkelő hún lovast ábrázol - valószínűleg fejedelmet - szalaggal átkötött rövid hajjal, hosszú, vékony, lefelé hajló bajúszszal, lábain csizmával, melyek kengyelvasba vannak téve. Egyéb ruházatán már inkább meglátszik a nyugat műveltsége s Perzsiában a hunokkal egyidejűleg uralkodó szasszanidák hatása. A kaczagányt fölváltja a testhez álló s térdig érő dolmány, melyet derékban bogiáros öv szorított össze. Ez övhöz erősítették, kissé baloldalra hajtva a hosszú, egyenes, egy kézbe való kardot, baloldalról a tegezt, jobbról pedig a nyílvesszőtartót. A sok tévtannal, hogy t. i. a magyarok elei soha csizmát nem viseltek - szemben bátran felhozható fényes bizonyítékul egy ezüst csésze, melyen a csizma alakja világosan kidomborodik s melyen sok tekintetben fölismerhető a mostani magyar csizma alakja."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15200/15236/15236.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nemes Mihály: Jazigok a traján oszlopról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 776x668 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna