D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : benvenuto_cellini_099.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Ferencz sótartója egyik oldalról nézve
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Ferencz sótartója egyik oldalról nézve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Bernáth Zsombor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-10-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Benvenuto Cellini élete és művei
S O R O Z A T 
C í m : Művészeti könyvtár
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Benvenuto Cellini élete és művei
S z e r z ő : Darvai Móric
M e g j e l e n é s : Budapest : Lampel, 1907
S o r o z a t : Művészeti könyvtár
T í p u s : életrajz
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fűszertartó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római mitológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Ferencz sótartója egyik oldalról nézve
(Wien: Ambraser Sammlung)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Párisban készült I. Ferencz híres sótartója, melynek első ideája azonban Rómában keletkezett. Benvenuto 1540-ben épen kiszabadult a fogságból és a ferrarai bibornok megbízásából különböző munkálatokat végzett. A bibornok mindennap elment műhelyébe, egyszer Luigi Alámanni és Gabbriello Cesano társaságában. Ekkor került szóba, hogy Benvenuto oly sótartót készítsen, mely minden e nemben létrehozott műtárgynál különb legyen. A vendégek meg is mondták a véleményöket arra nézve, hogy mikép lenne ez elérhető. Alamanni azt javasolta, hogy Venust és Ámort ábrázolja a művész, Cesano Amphitritét ajánlotta tritonjai között. Benvenuto nem nyilatkozott, hanem azt mondta: "Úraim, ti beszéltetek, én tenni fogok". És nemsokára készen bemutatta ugyanazon látogatóinak a Föld és az Óceán frigyét ábrázoló viaszmodellt. Két, arasznyinál nagyobb alak ül egymással szemben. A férfialak az Óceán, balkezében kis hajó, mely sót tartalmazhat; jobbjában a tridens; alatta négy tengeri ló. A Föld szépen mintázott kecses nőalak; keze gazdagon díszített templomon nyugszik, melyben bors tartható; másik kezével a bőség szárúját tartja; körülötte szárazföldi állatok, az Óceán körül pedig halak és kagylók. Amint ezt a mintát meglátták a bibornok és két udvari embere, úgy vélekedtek, hogy egy emberi élet nem elég ily mű elkészítésére. Legfeljebb, mondá a bibornok Benvenuto-nsik, a királynál fogod a sótartót megcsinálhatni, kihez most el foglak vinni." És ekkor mutatta meg azt a levelet, melylyel I. Ferenci meghívta Cellini-t, ki ég felé emelte két kezét és felkiáltott: "Mikor üt már az elutazás órája?" Tíz nap múlva útban volt Francziaország felé."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15300/15338/15338.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferencz sótartója a másik oldalról nézve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1584x1354 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna