D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Lote_szobor_1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lőte Éva szobor
B e s o r o l á s i   c í m : Lőte Éva szobor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Rimanóczy
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Rimanóczyjeno
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-05-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-02-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lőte Éva (1906-1966)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : képzőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1939
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lőte Éva szobor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Illyefalvi Lőte Éva (Kolozsvár, 1906. december 30. - Caracas, Venezuela, 1966. október 25.) magyar képzőművész.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91te_%C3%89va)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Halász János: Lorsy Ernő szülőháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1288x2816 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2000 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer