D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000138e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Asterias rubens kör- és kőcsatornája
B e s o r o l á s i   c í m : Asterias rubens kör- és kőcsatornája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-09-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüskésbőrű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újszájú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Asterias rubens kör- és kőcsatornája
A. az állat természetes nagyságban, a karok levágva. - v. körcsatorna; apró Poly-féle hólyagokkal; - a. szívólábacskák; c. kőcsatorna; - m. madrepora lemez; - B. a kőcsatorna nagyítva, belsejében az l. spirális lemezzel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Sajátságos berendezésű, helyváltoztatásra és részben még lélegzésre is való vizedényrendszerük van, melyhez hasonlót más állatkörben hiába keresünk. Vizedényrendszerük kezdetét veszi a test felületén lévő, szita-módjára átlyukgatott ú. n. madrepora lemezzel; a honnan azután az elmeszesedett-falu köcsatorna ered és bevezet a tápcső körül gyürűformájúan elhelyezett körcsatornába. A körcsatomából egyes nagyobb Poly-féle hólyagok és azok közt sugárcsatornák erednek, a mely utóbbiak két oldalt elágazva szívó lábacskákban, ambulakrumokban végződnek. A viz a madrepora lemezen keresztül juthat az állat belsejébe, a hol a csatornák belsejét kibélelő csillangós hámsejtek tartják a vizet folytonos mozgásban és a csatorna falában előforduló izomelemek pedig a vizet a szívó lábacskákba bepréselik, a mi által az ambulakrumok vízzel megtelve felduzzadhatnak, illetőleg elernyedhetnek és így a lassú mozgásnak bizonyos neme jöhet létre."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy tengeri csillag vizedény készüléke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 632x518 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna