D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000096f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy futó bogár (Carabus), benne idegrendszere előtüntetve
B e s o r o l á s i   c í m : Egy futó bogár (Carabus), benne idegrendszere előtüntetve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-09-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : futrinka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : futóbogárszerű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ragadozó bogár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idegrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy futó bogár (Carabus), benne idegrendszere előtüntetve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Alig van állatosztály, ahol a tápláló-csö szerkezete az eledelszerzés módjának megfelelően a táplálék minemüségéhez alkalmazkodva, olyannyira változatos lenne, mint a rovaroknál. Egyeseknél sokkal hosszabb, mint a test hossza, számos csavarulattal ellátott, világosan mutatva, hogy az illető rovar növényevő; másoknál ismét sokkal rövidebb, kevesebb kiöblödéssel ellátott, mert az illető állat dögevő, vagy ragadozó. Nevezetesen, hogy a növényevő hernyók tápláló-csöve egyenes lefutású, de itt is a nagyobb felületről azáltal gondoskodott a természet, hogy az egész csatorna sokkal tágasabb. Az elő-táplálócsön gyakran megfelelő kitüremléseket, szívógyomor, elögyomor, rágógyomor stb.-t találhatni, amelyek jelenléte összefügg a szájrészek alakulatával. A rágógyomor belsejében akárhánynál (lótetü, konyhai sváb stb.) chitin-állományú léczek, kisebb-nagyobb fogak fordulnak elő. Hasonlóan az elötápláló-csövel függnek össze a nyálmirigyek, melyek többnyire a fejben vannak elrejtve, akárhányszor azonban a tápcsatornát - kisérve, behúzódnak a test üregébe is. Egyeseknél teljesen hiányoznak (Aphis, Ephemera stb.), másoknál ismét hosszú tömlöformájúak, vagy elágazók, fürtösek. A középbél a tápláló-csatorna legfontosabb része, mert itt készül a tulajdonképeni tápláló nedv, ép azért chylus-gyomornak is hívják. Ez majd rövidebb, majd hosszabb, lefutásában lehet egyenes, vagy különféle csavarulatokat formálhat, és mirigyekkel, esetleg mirigyes, vakbélszerü kitüremlésekkel ellátott. A középbél végén, ahol átmegy az utó-táplálócsőbe, rendesen kiszélesedést, párkányzatot találhatni, ahová azután nyílnak a Malpighi-féle edények. ... "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy bogár (Carabus) tápláló csatornája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 363x515 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna