D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000080.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy hal vérkeringése vázlatosan
B e s o r o l á s i   c í m : Egy hal vérkeringése vázlatosan
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-08-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keringési rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szívpitvar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vese
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy hal vérkeringése vázlatosan
v. szivgyomrocs; - a. szivpitvar: - b. literes gumó; - a. br. kopoltyúarteriák; - v. br. kopoltyú vénák; - i. tápcső; r. vese.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A halak piros vérűek, kivévén a kopja-halat, amelynek vére színtelen, mert hiányoznak belőle a színes vérsejtek. A színes vérsejtek eliptikus alakúak, az orsóhalaké köralakú, de mindig magtartalmúak. Szivük egészen elöl, a mellúszók közt, a test közepén fekszik, és egyszerű, amennyiben egy gyomrocsból s egy ehhez tartozó pitvarból áll, amelyet kiegészít még egy üteres gumó vagy hagyma (bulbus aortae). Az üteres gumó a gyomrocsból eredő véredény alsó részének kiszélesedése; - fala majd hártyás, majd haránt-csikolt izomelemekből áll, és a vér visszaömlését megakadályozandó, több sor billentyűvel mint az őshalaknál is ellátott. Hasonlóan több sorban elhelyezett billentyűket találhatni a tok-féléknél és a kétlégzetü halaknál is, amely utóbbiak szive még kétpitvarú is, így tehát e halak átmenetet képeznek a békákhoz. A kopja-halnál a szivet egy a bélcsö alatt lefutó nagyobb edény pótolja, ezért nevezik őt csöszivűnek (Leptocardii). Vérkeringésük különben egyes, de tökéletes. Szivükben mindig venosus vér van. A venosus vér a testből egy közös véredénybe összegyülemlik s a pitvarba jut, a pitvarból a gyomrocsba, és innét a vér az üteres gumóba, illetőleg a kopoltyúkba hajtatik. A gázcsere megtörténte után pedig az oxigénes vér egyenesen a testbe jut, és csak azután tér ismét vissza a szívbe (mint, ahogy az ábrán is látható), ha élesztő munkáját elvégezte. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hal vérkeringése vázlatosan
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 444x1305 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna