D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000070c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A csörgőkígyó fejváza
B e s o r o l á s i   c í m : Csörgőkígyó fejváza
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-08-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kígyó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hüllő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fej
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A csörgőkígyó fejváza
A. oldalról, B. felülről nézve. O. nyakszírtcsont, - p. falcsont, - fr., fa és fp. homlokcsont, - im. állközötticsont, - mx. felső állkapocs, - q. négyszögcsont, - pt. i. és pt. e. szárnycsontok, - pl. szájpadcsont, - md. alső állkapocs, - a. d. alsó állkapocs egyes részei (izületi, fogcsont).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Legsajatszerübben módosultak a fej vázát tevő csontok. Különösen az állkapcsi műszerek egészen másféle, ami természetes következménye annak, hogy eleven állatokból álló zsákmányukat soha sem üldözik, hanem lesből támadják meg, és hogy sokkal vastagabb állatokat is képesek lenyelni. Alsó állkapcsuk ízülete ugyanis egészen hátul van, a kicsiny koponya mögött; mozgékony négyszögcsontjuk igen hosszú és a halántékcsontnak hátrafelé és kifelé irányuló nyujtványával függ össze. Alsó állkapcsuk két ágát elöl rugalmas szalagok fűzik össze, úgy, hogy egymástól jó messze eltávolíthatók, és így alsó állkapcsukat nemcsak előre és hátra, hanem fel- és lefelé, illetőleg ki- és befelé is mozgathatják. Hozzájárul még, hogy felső állkapcsuk két ága is különvált és hasonlóan jól mozgathatók; továbbá ami szintén fontos, hogy e szabadon mozgatható felső állkapocs mindkét oldalt az alsó állkapocscsont négyszögcsonti Ízületével hasonlóan mozgékonyán függ össze. Mindezt pedig kiegészíti, hogy állkapcsaik, valamint röp-, illetőleg szárnycsontjuk is hátrafelé görbült fogakkal fegyverzettek. Csak ilyen berendezésnél lehetséges az, hogy a kígyók nagyobb zsákmányukat a torkukba s innen pedig a rendkívül tágulékony nyelőcsövükbe tudják juttatni. Martalékukat azonban nem egyszerre, hanem lassanként nyelik le, és így a, lenyelés munkája sokszor fáradságos, és nagyon soká tart. ... "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kígyó csontváz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 985x561 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna