D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000015c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ember szíve
B e s o r o l á s i   c í m : Ember szíve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-08-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szív
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szívkamra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szívpitvar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtőér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ember szíve. a. jobb, b. bal szivkamara; c jobb, d. bal szivpitvar; g. az also üres-véna; h. a felső üres-véna i. és k. ágakkal; p., q., r., s., t. az aorta ágai; m., l. tüdővénák; o. a szív koszorús artériája ; n. koszorus véna; u. valamint az m. felett fekvő és betűkkel nem jelzett ág a tüdöartéria.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A vért az edényekbe a szív szorítja. A szív a vénáknál mint szívó, az artériáknál mint nyomó szivattyú működik; különben izmosfalú tömlő. Emberi ökölnagyságú s a mellüreg közepén, - a két tüdő fél között, - szivburokba zárva, ferdén fekszik, úgy, hogy nagyobb átmérője felülről le, jobbról bal- és hátulról mellfelé áll. A szivburok savós hártya, melyen belől és a szív közt lévő hézagot csekély mennyiségű folyadék tölti ki. A szivet egy hosszanti válaszfal egymástól tökéletesen elválasztott jobb- és balfélre osztja, a melyek mindenike ismét felső és alsó részre különül szét, és igy a szívnek négy fő részét - jobbpitvar, jobbkamra, balpitvar és balkamra különböztethetjük meg (56. és 57. ábra). A felsők a pitvarok, az alsók a gyomrocsok, vagy kamrák; a pitvarok a kamrákkal közlekedhetnek, de a pitvarok vagy a kamrák egymással nem. A kamrák fala sokkal vastagabb, mint a pitvaroké, azért régente izmos szívnek, mig a pitvarokat hártyáé szívnek nevezték. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szív balfelének vázlatos rajza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az emberi szívbillentyűk alakja záráskor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 408x738 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna