D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : munkacsymihalyel00malo_0239.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kajafás
B e s o r o l á s i   c í m : Kajafás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Krisztus Pilátus előtt-ből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Munkácsy
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1900
V I A F I d : 29801564
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : Getty Research Institute
S z é k h e l y : Kalifornia
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-06-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-01-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Munkácsy Mihály élete és munkái
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Munkácsy Mihály élete és munkái
S z e r z ő : Malonyay Dezső
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer - Wolfner, 1898
T í p u s : művészeti album
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szent könyv parafrázisa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kajafás
A Krisztus Pilátus előtt-ből
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pilátus jobbján áll Jézus vádlója, a főpap. Kajafás. Kajafás pedig az vala, a ki azt adta a Zsidóknak tanácsul, hogy jobb volna egy embernek meghalni a községért követelte halálra a Megváltót, ezt mondván : Bizonynyal megtudtuk, hogy ez a népet felháborítja és megtiltja a császár adójának fizetését, mivelhogy mondja magát lenni ama király Krisztusnak . És midőn Pilátus haboznék, semmi halálra való bűnt nem találván benne. Kajafás, szinte méltóságosan odalép a törvénytevő szék mellé s Jézusra mutatva, így szól: "Ha ezt elbocsátod, nem lészesz barátja a császárnak !.. " Mennyi gőg, mennyi gyűlölet van ezen a bámulatosan festett alakon, kinek feje a festői teknika netovábbja. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14800/14895/14895.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Munkácsi Munkácsy Mihály, 1868-ig Lieb Mihály Leó, németül Michael von Munkácsy, frankofón nyelvterületen Michel Léo de Munkacsy magyar festőművész, a 19. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csy_Mih%C3%A1ly)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Munkácsy Mihály: A tömegből : Sedelmeyer jogosításával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2057x2655 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna