D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarfestomuves00unse_0075.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent László királynak felajánlják a keresztes hadak fővezérletét
B e s o r o l á s i   c í m : Szent László királynak felajánlják a keresztes hadak fővezérletét
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Weber
U t ó n é v : Xavér Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1829-1887
V I A F I d : 100404797
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-05-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-01-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar festőművészet albuma
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar festőművészet albuma : a magyar festészet fejlődése a régiektől az újakig
M e g j e l e n é s : [Budapest] : Hornyánszky Ny., [1905]
T í p u s : életrajz
T í p u s : művészeti album
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : László (Magyarország: király), I., Szent (1046-1095)
V I A F I d : 54940356
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szent László királynak felajánlják a keresztes hadak fővezérletét
Festette Weber Ferenc
A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A másik Véber, a pécsi születés Véber Ferenc is egyike volt a hatvanas-hetvenes évek jónevű festőinek. Apja, a ki jómódú pécsi kereskedő volt, őt is kereskednek szánta, habár soha sem gátolta meg abban, hogy kedve szerint éljen. Véber Ferenc férfikoráig családja körében élt Pécsett, s ha néha napján be is járt atyja üzletébe, a kereskedpályát soha sem tekintette életcéljának. Legörömestebb rajzolgatással és festéssel töltötte az idejét, arra azonban sokáig nem gondolt, hogya festésben alaposan kiképezze magát. Városszerte nagy népszerségnek örvendett vidámkedélye és ezermester volta miatt. Ő volt az ifjúság vezére s minden mulatságot ő rendezett s minden mkedveli eladáshoz ő festette a díszleteket és készítette a transparenseket. A maga mulatságára lefestette az ismerőseit s ajándék gyanánt egész csomó tájképet készített számukra."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14800/14876/14876.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klimkovics Ferenc: Szent László és Salamon kibékülése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2941x2180 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna