D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszgm02hens_orig_0186.jpg
C Í M 
F ő c í m : A clarissák temploma
B e s o r o l á s i   c í m : Clarissák temploma
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Clarissák temploma
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-05-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei : Győr, Soprony, Pozsony, Sz.-György, Bazin, Modor és Nagy-Szombat
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Ny., 1880
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti tervrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klarisszák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 156. ábra. A clarissák temploma
A clarissák temploma
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az egyetlen apáczazárda, mely Pozsonyban a középkorban létezett már 1232-ben, cistercita apáczáké volt, kik ezt 1297-ig lakták. III. András király 1299-ben ide clarissákat vezetett be, és a zárdának adományozta Alsó- és Felső-Jánokot, Boldogfalvát, Diószeget, Nagy-Magyart, Tárnokot és Ujhely-Jókát. Neme a dáma-zárdáknak volt, és apáczái az ország első családaiból vettettek fel, de leggazdagabb pozsonyi polgári családokból is: mert egyik főnöknője "die Hewglin" azzá 1414-ben lett választva.
1515-ben nagy tűzvészben a zárda leégvén. Ulászló király újraépítésére 1000 frtot utalványozott a harminczad jövedelméből, azonban a polgároknak is kellett cczélra 150 forinttal hozzájárulni. 1526-ig az apáczákat birtokukban senki sem háborította; de ekkor a budai clarissák, a török előtt menekülvén, a pozsonyi zárdába jöttek, honnan a török közeledése miatt. Nagy-Szombatba vonultak. ... "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11300/11396/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pozsonyi klarisszák templomának tornya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1152x458 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna