D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszgm02hens_orig_0168a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Schomberg siremléke
B e s o r o l á s i   c í m : Schomberg siremléke
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nevezetesebb sírkövek a pozsonyi sz. Márton templomában
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-05-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei : Győr, Soprony, Pozsony, Sz.-György, Bazin, Modor és Nagy-Szombat
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Ny., 1880
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schönberg (Schomberg) György (142?-1486)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 145. ábra Schomberg siremléke
Nevezetesebb sírkövek a pozsonyi sz. Márton templomában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... t) Schomberg Györgyé. A sirkö ujabban áttétetett sz. Anna kápolnájába Nem tudni, mi okból, a feliratot elszakították az alaktól, és elhelyezték a sekrestyébe, hol dd) alatt van befalazva. A felírás ez :
Anno Domini 1486 in die S. Hyeronimi obiit reverendus in Christo fráter dominus Georgius de Schomberg australis sedis apostolice protonotarius Vetzflariensis (sic) et primus posoniensis ecclesiarum infulatus prepositus nec non huius universitatis istropolitane vice-cancellarius Salve et succurre (következnek versek).
Schomberg György volt a királyi cancellariának jegyzője, az apostoli sz. szék protonotariusa, az esztergarni érsek helyettese, az első infulás prépost és az istropoli akadémiának titkára. 1466-ban a magyar korona visszaszerzésében járt el. 1476-ban, működése által, az egyház szentélye tetejéig felépült. 1479-ben Mátyás királynak követe volt Velenczében. Meghalt 1486-ik szept. 30-kán. E szerint sírköve még életében, 16 évvel halála előtt készült el (v. ö. Pogán "Praepositura" 35. 1.). ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11300/11396/11396.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schomberg siremléke : A pozsonyi Szent Márton dómból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 467x1162 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna