D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepes_ujsag_1848_0110b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arago Domokos Ferencz, franczia köztársaság tengerészeti ministere
B e s o r o l á s i   c í m : Arago Domokos Ferencz, franczia köztársaság tengerészeti ministere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-31
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Képes újság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Képes újság [Ábrázolt folyóirat]
S z e r z ő : szerk. Werfer Károly
M e g j e l e n é s : 1. évf. 14. sz. (1848. április 1.)
T í p u s : hetilap
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Fizika általában
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Arago, François (1786-1853)
V I A F I d : 64013378
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Arago Domokos Ferencz, franczia köztársaság tengerészeti ministere
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Másik rajzunk Arago tengeri ministert ábrázolja. Arago Domokos Ferencz Febr. 26kán 1786 Ferpignan mellett Estaget-ben született. Gyermeksége távol volt attól, egykori hírességét gyanitatni, mert 14 éves korában még olvasni sem tudott, de 20dik évében már jeles tudós volt. Midőn ezen időben több Spanyol tudós által megbizatott, a metricus déliv munkáit Barcelonáig folytatni, a franczia háborúval elbontás következtében Spanyolhonban fogollyá tétetett s egy ideig fogva tartatott. Frankhonbani visszatértekor egy afrikai tengeri kalóz hatalmába esett s agyonlövetnie kellett volna, ha a franczia consul közbevetése meg nem menti, s neki lehetővé nem teszi, hogy 1809 szerencsésen hazájába térhessen. "
(Forrás: https://epa.oszk.hu/02500/02502/00014/pdf/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ledru-Rollin, franczia köztársaság belső ügyeinek ministere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1006x1239 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna