D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepes_ujsag_1848_0104.jpg
C Í M 
F ő c í m : Palais-Royal ostromlása Február 24kén 1848
B e s o r o l á s i   c í m : Palais-Royal ostromlása Február 24kén 1848
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-31
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Képes újság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Képes újság [Ábrázolt folyóirat]
S z e r z ő : szerk. Werfer Károly
M e g j e l e n é s : 1. évf. 13. sz. (1848. március 25.)
T í p u s : hetilap
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1848
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Palais-Royal ostromlása Február 24kén 1848
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Frankhon. Páris Mart. 7. - Egy fültann Lajos Fűlöp országlása utolsó pillantaiból két vonást közlött velem, mellyeket köztudomásúl adni, méltóknak tartok. Február. 24kén reggel Provost, a király főkomornoka, miután a királynak öltözködésnél segített, kisétált a városba, s a torlatokat, mellyek éjen át minden utczákban felhalmoztalak, tetejökben a veres zászlókat, s a fegyveres népesség dühös hangulatát midőn látta, halálsápadtán s remegvé tért vissza a Tuileriákba, benyomult a királyhoz s könnyező szemekkel (10 óra volt dél előtt) könyörgött. neki, adna a népnek nagy engedményeket, - mert a nép igen el van keseredve s mindenre kész. "Ah, hah!" viszonozá Lajos Fülöp mosolyogva : "kávéházi fecsegés! (propos de cafés) Pár óra alatt mindennek vége lesz." - Vége is lett mindennek, de hogy! Este Pro vost kifutott Párisból az égő sorompók közt Saint-Cloudba, hová Lajos Fülöp ment; - két inget vitt a királynak, azon egyetlen tárgy, mit számára a nép által elfoglalt palotájából megmenthetett. "O Sire! ire! nem megmondottam kegyednek?" jajveszékelt a hű öreg, de Lajos Fülöp, ki eszét egészen elveszteni látszott, egyre kiáltotta: "C est un inalheur ! C' est un effroyable malheur! C' est un grand malheur! - Déli 12 órakor ugyanez napon Bugeaud tábornok jelent meg a királynál, hogy jelentést tegyen neki Páris helyzetéről, igen veszélyesnek rajzolván azt. Ezen pillanatban Palais-Royal terén ropogtak már a fegyverek, s fél egykor St. Antal és Rouen külvárosokbeli első csoportok Louverből Tuileriák piacza felé nyomultak. "Tábornagy!" mondá a király heves fölindulásban. "Tábornagy! fojtsa el a fölkelést, annak elkell nyomattatni! - "Sire! felelé a tábornagy, én 20,000 embert megöleltet hetek." - "De elfogják nyomni a lázadást?" kérdezé a király, görcsösen megfogván a láb bírnok karját. - "Azt, Sire ! nem ígérhetem meg!" volta tábornok felelete. - A király állni hagyá, király nőhöz sietett s ezen egyetlen szóval "Fuyons" - fussunk - magával húzta le a lépcsőkön, a kertest keresztül. Fél óra műlva elvoltak foglalva a Tuileriák s a király, már Neuilly előtt minden kísérőitől elhagyatva, számkivetésbe futott. - Lajos Fülöpnek azon vagyonát, mellyet megmentett, 200 millió frankra becsülik, mely nagyobb részben. Angol papirosokban áll más oldalról 80 millió frank adósságot hagyott hátra, mellyet most Frankhonnak kell megfizetni."
(Forrás: https://epa.oszk.hu/02500/02502/00013/pdf/EPA02502_kepes_ujsag_1848_13.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tuileriak ostromlása Párisban Február 24kén 1848
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2663x1787 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna