D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0370_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hisztériás érzéketlensége
B e s o r o l á s i   c í m : Hisztériás érzéketlensége
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichiátria
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberi test
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hisztéria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érzékelési zavar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 463. ábra. Hisztériás érzéketlensége
464. ábra. Ugyanaz 1 héttel később.
(Ranschburg és Hajós nyomán.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hisztériás érzéketlenség (anaesthesia) sokban emlékeztet a szórakozott embernél leírt tünetekre. Csakhogy a hisztériásnál a bőr érzéketlensége, a vakság, a süketség hetekre, hónapokra, sót az egész életre is kiterjedhet. Ha az ilyen érzéketlenséget elterjedésére nézve vizsgáljuk, azt találjuk, hogy többnyire a test bal felére terjed, pontosan a test középvonaláig; néha azonban szabálytalan, s igen szeszélyes elrendeződésű (461. és 462-ik ábra). Hisztériás vakság, süketség majdnem mindig csak az egyik oldali érzékszervet éri, vagy, ha kétoldali, az egyik oldalon gyorsan megszűnik. Ami a hisztériás érzési bénulás fokát illeti, az ily egyén bőrét tűvel össze-vissza szurkálhatjuk, ha szeme be van kötve, nem is tud róla. Némelykor a hő iránti érzékenység is megszűnt, az égetést sem érzi, valamint a villamáramot sem veszi tudomásul. (Forrás: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hisztériás érzéketlenség esete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 591x1135 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn