D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0078a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A térdficamodás röntgenképe
B e s o r o l á s i   c í m : Térdficamodás röntgenképe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ficam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élettani sérülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : térd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lábcsont
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : röntgenvizsgálat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 357. ábra. A térdficamodás röntgenképe. Az ízületet alkotó csontvégek nem illenek egymásra, mert az alszárcsontok erősen hátramozdultak. Jobbról látható a térdkalács.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ha a mechanikai erő az egymással ízületben érintkező csontokat választja el egymástól, ficamodással van dolgunk. Az ízületeket alkotó csontokat, mint tudjuk, erős, rostos szalagok és izmok tartják egymással szoros érintkezésben. Ha valami külső erőszak kiszakítja az egyik csontvéget e kapcsolatból, s az ízület szalagjait áttörve, valami szokatlan helyre hozza, megszűnik az ízület működni, tagjai mereven fekszenek egymáson, a végtag s különösen az ízület alakja megváltozik. A legtöbb ficamodás úgy jön létre, hogy a külső erő az Ízület csontjait szokatlan vagy a rendesnél erősebb kitérésre kényszeríti, például a könyököt túlfeszíti. (Forrás: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Combcsonttörés röntgenképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 743x968 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn