D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0357.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az idegrendszer felépítésének alapelvei
B e s o r o l á s i   c í m : Idegrendszer felépítésének alapelvei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-12-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Biológia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberi test
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idegrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : központi idegrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : embrió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gerincvelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : izom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vörösvérsejt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az idegrendszer felépítésének alapelvei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1. Három hónapos emberi embrió természetes nagyságban. (Kölliker. u.)
2. Felnőtt ember teljes középidegrendszere
3. Egy centiméteres darabka az emberi gerincvelő ágyékrészéből
4. Az előbbi gerincvelőrész keresztmetszete
5. Ugyanaz, amit a 3. rajz tüntet fel, nagyítva
6. Felül a két félteke szürke kérgének szélesre rajzolt vázlata, alatta nyolc gerincvelői metszet a 2. rajzban azonos betűkkel megjelölt magasságokból
7. A piramis-sejt elágazásának pontosabb rajza
8. A bőrből a gerincvelőbe vezető érző neuronok
9. A gerincvelő vázlata jobb oldalról
10. Izom a hozzátartozó mozgató neuronnal
11. Az emberi gerincvelő ágyékrészének vékony metszete kétszeres lupénagyításban
12. Az előbbivel azonos metszet nyolcszoros nagyításban
13. Az előbbi rajzban négyszöggel bekerített helynek erősebb nagyítása
14., 15., 16., 17., 18., 19. Az izomsejttel Összefüggő teljes 1 méteres neuron 250-szeres nagyításban
20. A velősen burkolt idegfonál keresztmetszete
21. Az ember alsó végtagjának legnagyobb idege, a nervus ischiadicus
22. Emberi pete
23. Emberi vörösvérsejt oldalról és lapjáról
24. Emberi spermafonál 250-szeres nagyításban nagyságösszemérés céljából.
25. Velősen burkolt idegfonalak végződése az izomszövetben 150-szeres nagyításban.
26. Mérőléc a legkisebb osztályzat = 1 mikron = 0 001 mm. A mérőléc csak a 250-szeres nagyításokra szól."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A közép idegrendszer a belőle kiinduló idegekkel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 6153x2582 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna