D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0318.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sónya Kovalewsky agyvelejének bal féltekéje
B e s o r o l á s i   c í m : Sónya Kovalewsky agyvelejének bal féltekéje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-11-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberi test
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agyvelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sónya Kovalewsky agyvelejének bal féltekéje. A külső felszín látható, a nyilakkal jelölt találkozási hely különös fejlettségű. Hasonló eltérést találtak más híres matematikusok agyvelején is. (Retzius nyomán.) Sónya Kovalewsky (1850-1891), orosz nő, a stockholmi egyetemen a felső matematika kiváló tanára volt. Agy velejének súlya 1385 gramm.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az agyvelőt takaró burkok közül a külső (dura mater) a legerősebb, a legvastagabb, szorosan rátapad a koponyacsontok belső felszínére; a belső (pia mater) finom hártya, teleszőve gazdagon erekkel; ez közvetlenül az agyvelő felszínén fekszik, behatolva a legfinomabb hajtásokba és mélyedésekbe. A durva, vastag külső burok és a finom eres belső hártya között van a legfinomabb u. n. pókhálóburok (arachnoidea). A burkok között visszamaradó hézagokat, épen úgy mint az agyvelő belsejében található üregeket, savós folyadék tölti ki. Erős, csontos üregben, gondosan betakarva, begöngyölve, folyadékkal kipárnázott helyen, ütközések és rázódások ellen védetten fekszik tehát az intelligencia, a szellemi élet nemes szerve (1. melléklet). Az agyvelő felső részét a középvonalban keskeny, mélyen bevágó hasadék választja el jobb és bal félre, azaz két féltekére; ezek az agyvelő legmagasabb rangú részei, amelyek az embernél az állatokét messze fölülmúló fejlettséget értek el. A féltekék felszíne (171. ábra) tele van mélyebb és felületesebb barázdákkal, amelyek között tekervényes alakú részek, a girusok maradnak vissza."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Felnőtt ember szíve hátulról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1610x946 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna