D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0125.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ember csontváza
B e s o r o l á s i   c í m : Ember csontváza
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Calcar
U t ó n é v : Jan Stephan van
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1499-1546?
V I A F I d : 47034805
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-07-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberi test
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csontrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1543
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ember csontváza
Vesalius könyvéből (1543)
A medence tartása hibás.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1300-tól, az első boncolások idejétől, két és fél évszázad telt el, amikor a cinquecento közepén "De humani corporis fabrica libri septem" címen megjelenik Vesalius András-nak (1515-1564) nagy boncolástana több mint 300 fametszettel. Vesalius 1515-ben született Brüsszelben, onnan később Párisba, majd Velencébe és Paduába került. 1537 december 6-ikán kezdi meg 23 éves korában mint professzor előadásait a boncolástanból Páduában. Már 1540-ben Galenos tanainak hamisságát hirdeti és 1543-ban adja ki előbb említett híres munkáját, amelynek rajzait Tizián tanítványa, a hollandus Jan van Kalkar készítette (63., 64. ábra). Ez a nagy, 800 oldalas (40-30 cm nagyságú) latin nyelven írt boncolástan hét könyvre oszlik. Az első könyv 200 oldalon a csontokkal, a második ugyanannyi oldalon az izmokkal, a harmadik 100 oldalon az erekkel, a negyedik az idegekkel, az ötödik a hasüreggel és medencével, a hatodik a mellkasüreg tartalmával és végül a hetedik a koponyával, főkép az agyvelővel és a szemmel foglalkozik."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Calcar, Jan Stephan van: Csigolya- és bordarajz Vesalius könyvéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1554x2596 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna