D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : pszichologiai_fejlodes.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pszichológiai fejlődés
B e s o r o l á s i   c í m : Pszichológiai fejlődés
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sik
U t ó n é v : Dorka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-28
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-10-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sik Dorka
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : lélektan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlődéslélektan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelki fejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mi a fejlődéslélektan? A fejlődéslélektan a pszichológiának az az ága, amely az emberi viselkedés kialakulását és egész életen át tartó változását vizsgálja. A pszichológiai fejlődés Vizsgálja a törzsfejlődést FILOGENEZIS és Vizsgálja az egyedfejlődést ONTOGENEZIS A fejlődéslélektan céljai A fejlődés leírása és megértése egy gyerek értelmi képességeinek felmérése a mérések alapján annak megállapítása, hogy a gyerek eltér-e az átlagtól diagnózis felállítása A fejlődés előrejelzése, a fejlődés optimális előmozdítása Megfelelő beavatkozás felkínálása Prevenció (megelőzés) és intervenció (beavatkozás) rizikótényezők (kockázati tényezők) esetén preventív jellegű beavatkozás A fejlődéspszichológia legfontosabb kérdései 1. KÉRDÉS: ÖRÖKLŐDÉS VAGY KÖRNYEZET? Az emberi fejlődés szempontjából az öröklődő tulajdonságok (az ember "természete"), vagy pedig az embert körülvevő környezet hatása ("nevelés") a döntő? Bizonyos elméletek szerint a fejlődés fő oka a biológiai érés - bármilyen környezetbe kerül a gyerek, a génekbe kódolt fejlődés végbemegy. Más elméletek inkább a társas környezet hatását hangsúlyozzák, vagyis azokat a tapasztalatokat tartják meghatározónak, amiket a gyerek születését követően összegyűjt. A modern fejlődéslélektan számos képviselője szerint az öröklődés és a környezet egyenlő és kölcsönös hatással van az egyedfejlődésre. 2. KÉRDÉS: MENNYISÉGI VAGY MINŐSÉGI VÁLTOZÁS? Az ember élete során folyamatosan, állandó ütemben, fokozatosan fejlődik vagy pedig hirtelen változásokkal megszakítva, szakaszosan fejlődik? Az ún. szakaszelméletek szerint a fejlődés szakaszosan, hirtelen változásokkal megy végbe. Ennek alapja, hogy az adott szakaszban az ember viselkedése MINŐSÉGILEG különbözik az előző szakaszra jellemző viselkedéstől az átmenet GYORS, és a viselkedésben TÖBBFÉLE TERÜLETEN történik változás minden gyerek AZONOS SORRENDBEN, UGYANAZOKON A VÁLTOZÁSOKON megy át A SZENZITÍV SZAKASZOK a fejlődésnek olyan időszakai, amelyek során sajátos környezeti vagy biológiai eseményeknek kell bekövetkezniük, mert ezek nélkül nem tud megtörténni az adott szakaszra jellemző fejlődés. A kb. 7 éves (Aveyroni) Victor 1800-ban megjelent egy francia paraszt birtokán, és zöldséget lopott. Mellesleg teljesen meztelen volt, úgy mozgott, mint egy állat, és az emberi hangra egyáltalán nem reagált. Hiába próbálták befogadni, nem hatotta őt meg a dolog: visszaszökött az erdőbe, ahonnan jött. Ezután elfogták, és a tudósok kísérletezni kezdtek vele. Megállapították, hogy minden téren jobban hasonlít az állatokhoz, mint az emberekhez. Néhány szót leszámítva soha nem lehetett megtanítani beszélni. Itt olvashatsz még vad gyerekekről:http://www.life.hu/drlife/20130304-farkasgyerekek-amikor-allat-neveli-fel-egy-embergyereket.html "VAD GYEREKEK" 3. KÉRDÉS: EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK Azok a különbségek érdekesek, amikre nem találunk választ sem biológiai, sem környezeti szempontból. Pl.: egypetéjű, azonos génkészlettel rendelkező ikrek sem azonosak minden tekintetben, pedig mind biológiai, mind környezeti szempontból (feltéve, ha egy helyen, egy családban nőnek fel) indokolt lenne azonosságuk. A fejlődéslélektan, mint tudomány A gyerekek fejlődésének tanulmányozásához elengedhetetlen az információgyűjtés. A pszichológusok számos módszert dolgoztak ki a gyermekek fejlődésére vonatkozó ismeretek gyűjtésére. Módszerek Önbeszámolók Tesztek Megfigyelések Kísérletek Klinikai interjúk Kutatás típusa Hosszmetszeti (longitudinális) vizsgálat: Egy csoportról gyűjt információkat hosszabb időn keresztül. Keresztmetszeti vizsgálat: Különböző életkorú gyerekekről gyűjt információt egy adott időben. A szerző további prezentációi: Dorka Sik NEVELÉSTÖRTÉNET 5. NEVELÉSTÖRTÉNET 5. A tárgykapcsolat A tárgykapcsolat NEVELÉSTÖRTÉNET 4. NEVELÉSTÖRTÉNET 4.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kami Makk Adrienn: Strukturális csoportfoglalkozás feladattípusai : Neveléstudomány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna