Normál kép: 781_868_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1194 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 781_868_pix_Oldal_07_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1471x2281 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A földrengés pusztítása Zágrábban.
1. Katalin-templom. 2. A székesegyház sírboltja. 3. A főhadparancsnokság épületének tornya. 4. 5. Magánházak. 6. Ferencziek temploma. 7. A kereskedelmi bank épülete. 8. Besig-kávéház a Jelasics-téren. 9. Keglevich-ház az Ilicán.

Ismertető szöveg: Nincs túlozva rajtuk egyetlen vonás sem, de sőt olyik repedést mutató rángatózó vonás alatt mély hasadást kell látnunk, mely nem a vakolatban képződött külsőnek, de áthatóan szegte ketté a falat, ha fél öl széles volt is.
Ilyen rommá düledezett épület első sorban a Szt. Katalin temploma, a dombi, felső városban. Homlokzatáról a háromszögű fal leomlott egészen, a szentélyét tartó oszlopfalak szerte mállottak, s oldal fala egészen megdűlt, úgy hogy még alatta járni is csupa veszedelem. Belül a boltozatot tartó oszlopok össze-vissza görnyedeztek a földrengés rázása alatt, s omoltak le mennyezetéről akkora táblák, melyek az oltárok összezúzására elegendők valának. E templommal közvetlen szomszédságban áll a főhadparancsnokság és az egyetem épülete: mindhárom annyira megsérült, hogy bennök járni valóságos életveszély. Az egyetemet esztendőre talán ki lehet tatarozni, de a Katalin-templomot le kell bontani földig, valamint a főhadparancsnokság épületének egyik részét is. Másik két képünk a székesegyház tornyát, és sirboltjának egyik részét tünteti elő, korántsem közelíthetve meg külső ábrázolásában azt a pusztítást, mit belsejében okozott a földrengés.
A magán épületek sérülése lépten-nyomon a lehető legszeszélyesebb volt igy egyik képünk az egy-emeletes Keglevich-házat tünteti elő, melynek teteje és párkányzata közbül dörgő robajjal omlott az utczára minden kéményestől együtt, s e háztól talán 25 lépésnyire egy nagy, háromemeletes épület csak egyetlen hasadást kapott, a mi annál feltűnőbb, mert földrengésnél ugy szólván törvényül mondható, hogy minél nagyobb, s tömörebb valamelyik épület, annál jobban megszenvedi a földrengést. A másik magán háznak szintén közepe omlott törmelékké. Ilyen tömör épület az érseki palota is, melynek falai sok helyütt túlhaladják még az ölnyi átmérőt is hajdan alapfalai a vár körfalaiul szolgálhattak, s ez eleget mond arra, minő szilárdsággal épült de magában a hosszú palotában egyetlen szoba sincs, mely épen maradt volna, sőt némelyikben nemcsak téglahullás, vakolatzápor veszélyezteté az érsek-bibornok és vendégei életét, de még a padlat is meg-meghasadozott a földrengés hullámos rázása alatt. Az egész palotából csak az egyetlen szöglettornyocska szobája maradt meg annyira használhatónak, hogy Mihájlovics bibornok a földrengés tartama alatt ide huzhatá meg magát. Ez az agg, beteges főpaptól, nagyítás nélkül mondhatjuk, nemes és bátor cselekedet volt, s valóban sokkal megnyugtatóbban hatott a nagy közönségre, mint minden földkitörés félremagyarázása. A mise, mit ugyancsak a bibornok-érsek olvasott szabad ég alatt - melynek képét szintén jelen számunkban veszi közönségünk, - szintén nagy mértékben hatott a kedélyek lecsillapítására. A rombolásnak, mit a földrengés okozott, egyik legmegdöbbentőbb képét a horvát kereskedelmi bank három-emeletes szép uj épülete mutatja. A rengés első pillanatában lerepült homlokzatáról az ölmagasságu kőből faragott Merkúr-szobor, s egy roppant dobbanás alatt porrá zúzódott az Ilica rovátkos kövezetén ugyanakkor nagy harsogást hallottak a környékbeliek, s a bank épülete alapjától legtetejéig egyetlen görbe vonalban ketté hasadt, de úgy, hogy a hasadás vonalába eső erkély vastag márványlapját is szét málasztá. Annál csodálatosabb ellenben, hogy ugyanezen épület beljebb fekvőszobái alig szenvedtek valami nagyon sokat. A Besig-kávéház háromemeletes épülete egészen tönkre jutott e ház a Jellasics-téren van, s harmadik emeletén lakott dr. Képes Gyula hazánkfia, honvédtörzsorvos, ugyanaz, kinek nevét az északsarki expediczióból jól ismerjük. Neki minden bútora, orvosi eszközei, emlékül kapott műkincsei elpusztultak ama szörnyű zápor alatt, mit a leomló menyezet képezett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. deczember 5.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page