Normál kép: 601_672_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg   Méret: 770x526 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 601_672_pix_Oldal_12_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1756x1199 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Berde Áron Brassai Sámuel

Ismertető szöveg: "1837-ben tanárrá választatott a kolozsvári unitárius főiskolá­ban, hol egész 1848-ig tanította á históriát, később mathesist és természettudományokat. Leczkéi híresek valának s még idegenek is fölkeresek azokat. Időközben többször kirándult a külföldre, saját pénzén vett természettudományi eszközökkel gazdagitá a sze­gény iskola múzeumát; az erdélyi gazdasági egyesület alapításá­ban s működésében nagy részt vett s az ottani nevelöi körnek egyik legbuzgóbb tagja volt. 18Í8 ban a pesti országos katonai iskola egyik tanárává neveztetett ki, azonban tudjuk, hogy sem az iskolából, sem a tanárságból nem lett semmi. 1850-ben Pestre költözött s itt élt a mult 1859 ik évig, mialatt tanitó volt Gönczy Pál magán nevelő-intézetében s egyik legtermékenyebb munkása a magyar irodalomnak, miről bö tanúságot tesznek az akkori pesti folyóiratok s hírlapok hasábjai s a m. tud. Akadémia jegyzökönyve, mely utóbbi intézetnek Brassai régóta levelező tagja, s valóban feltűnő, hogy nem látjuk már régen a rendesek" sorában, hol akárhány oly tag foglalja el a helyet, ki vele sem tudományos, sem irodalmi érdem dolgában a versenyt ki nem állja." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 52. sz. deczember 29.)Brassait az intézményesedő nyelvészeten való kívülállósága, széles nyelvismerete és természettudományos gondolkodása kora nyelvtudományától teljesen független, azt messze megelőző felismerésekre tette képessé. A nyelv központi egységének a mondatot, a nyelvészet központi területének a szintaxist tekintette. Mondatközpontú nyelvszemlélete idegen volt a korszerű egyetemi nyelvtudománytól, amely a mondat vizsgálatát jobbára a latinos hagyományú, iskolás grammatika illetékességi körébe utalta. Brassai az utóbbitól elszakadva, különböző típusú nyelvek mondatait összehasonlítva határozta meg az emberi mondat univerzális mélyszerkezetét abban a korban, amikor a nyelvtudomány a különböző nyelveket történeti-genetikus alapon hasonlította össze. Kimutatta, hogy az alany kategóriájának nincsen sajátosan nyelvi, univerzáléjellegű, a logikától független érvénye és hogy a mondat központi eleme az ige. (Forrás:wikipedia)Az algimnáziumot 1827-től Székelykeresztúron, a felsőbb osztályokat 1837-től a kolozsvári unitárius főiskolában végezte. 1841 augusztusában a kolozsvári unitárius kollégiumhoz választották meg tanárnak; bővebb kiképzés végett 1842-ben Berlinbe ment, hol két évig maradt, minden igyekezetét a természettudományokra fordítván. A szünidőt tanulmányi utazásokra használta; fölkereste a híresebb egyetemeket, Giessenben a vegytani elemzés érdekében egy hónapot töltött; majd Franciaország és Svájc egy részét utazta be. Hazatérte után 1844. október elején elfoglalván tanári székét, ott 1863-ig a természettudományok előadásával foglalkozott. Ekkor szervezték a kolozsvári jogakadémiát, benne rendes tanszéket nyert mint a nemzetgazdaság és politika tanára; utóbb a statisztika, pénzügytan, az osztrák birodalomhoz tartozó országok történelme jutottak neki rendkívüli tantárgyakul. (Forrás: wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page